Tilgjengelegheitserklæring for lottstift.no

 • lottstift.no
 • LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET, organisasjonsnummer 982 391 490
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på lottstift.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På nettstaden er det to videoar om styrearbeid i stiftelsar som er laga som eit alternativ til skriftleg informasjon på nettsida.

Vi har også ein film om kva som skjer i hjernen når du spelar. Denne er ikkje teksta.

Årsak til at desse filmane manglar teksting er at dei var produsert før vi var kjent med dei nye krava.

 

Tilgjengelege alternativ

Videoane om styrearbeid i stiftelsar er eit supplement til teksten på nettsida. Brukarane er ikkje avhengige av å sjå videoene for å få med seg bodskapen. Når det gjeld videoen "hjernen på spill", så har vi ikkje alternativ til innhaldet for brukarane.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I markeringa av "viktige fristar på framsida" brukar vi ulike profilfargar som kan vere vanskeleg for fargeblinde og fargesvake å oppfatte. Profilargane som blir brukt representerer tre ulike brukarinngangar i Lotteri- og stiftelsestilsynet.  

Funka som har granska nettsida gir oss underkjent på dette punktet, då dei meiner fargen er meiningsberande. Vi meiner at teksten som supplerer fargen gjer at fargen ikkje er meinigsberande aleine, men vi skal sjå nærare på dette punktet for å vere sikre på at vi oppfyller krava.

Tilgjengelege alternativ

Sjølv om fargane i "viktige frister" er meiningsberende fordi dei viser kva brukarområde fristen gjeld, er det tydeleg forklart med tekst kva frist dette gjeld. Visuelle element som profilfargar er først og fremst støtte til navigasjon, men det er ikkje avgjerande for at brukaren skal finne fram. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har problem med  tredjepartsløysinga CAPTCHA som bryt ut av designet ved bruk av mobil. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tredjepartsløysinga CAPTCHA-sjekkboks tilfredstiller ikkje kravet til kontrast. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På den engelske versjonen av lottstift.no får du opp ei norsk feilmelding dersom innhaldet brukaren prøvar å finne ikkje er tilgjengeleg. 

Grafane vi lager i Everviz (Highcharts) har engelsk tekst i koden, mens språket på hovudsida er norsk. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjemaet "Varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass" kan medføre juridiske forpliktelsar. I dette skjemaet har ikkje brukarane moglegheita til å enten å kunne angre, kontrollere eller bekrefte data som blir sendt inn. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Lotteri- og stiftelsestilsynet har eit viktig samfunnsoppdrag som inkluderer mange ulike brukargrupper. Det er difor viktig for oss at personer med funksjonsnedsettingar ikkje blir ekskludert frå nettsida vår.

Vi har i fleire år testa nettsida med bruk av automatiserte verktøy. I samband med nye krav fekk vi Funka til å gjere ei grundig gransking av nettsida med hjelp av brukarar med funksjonsnedsetting. Funka sitt inntrykk er at nettsida er nokså tilgjengeleg, men dei fann fleire feil i henhold til WCAG sine retningslinjer. Totalt viste Funka si gransking feil på 19 av 47 krav.

Funka peika i hovudsak overskrifter, tastaturnavigasjon og utforming av skjemaer, som var områda med størst forbetringspotensiale.

Vi har prioritert å rette opp i feila og har jobba systematisk med dette våren 2023. Med hjelp frå Dekode står vi no med brot på 6 av 47 krav. I utforming av skjemaer har vi framleis ein jobb å gjere.. Vi vil halde fram arbeidet med feilretting. Målet vårt framover er å:

- rette opp i fleire feil som Funka fann i si gransking
- sjå til at nettsida oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
- tilpasse innhald og funksjonalitet slik at nettsida oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
- sjekke nettsida jamleg for brot på WCAG-kravene, og rette opp feila

Denne tilgjengelegheitserklæringa gjeld nettsida vår i WordPress (CMS). Vi har ikkje inkludert Pengespelregisteret og Stiftelsesregisteret, då dette er eigne sjølvstendige IKT-løysingar bygd på ein heilt anna teknologi.

Vi har i produksjon av pdf-ar sendt alle desse til UU-utforming hos ekstern leverandør. Hausten 2024 skal vi kurse organisasjonen i å utforme desse sjølv.