Tilgjengelegheitserklæring for Tidsbruksundersøkelsen

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 26 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATISTISK SENTRALBYRÅ kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Tidsbruksundersøkelsen slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Logo i undersøkelsen mangler tekstlig beskrivelse/ er ikke logisk. Illustrasjon på startsiden har beskrivende tekst, men er feil/misvisende. Ellers stort sett ikke tekstlig beskrivelse / el dekorativ for ikke-tekstlig innhold gjennom hele undersøkelsen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskrifter mangler hierarkisk struktur eller mangler helt gjennom undersøkelsen. Landemerker er ikke spesifisert og sidene er ikke seksjonert på riktig måte. Skjemaobjekter har ikke riktig markering gjennom hele undersøkelsen. Skjermleser er ikke sjekket og gjort noe med.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Undersøkelsen har ikke en logisk og meningsfylt rekkefølge for de som bruker skjermleser.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet til kontrast dekkes stort sett gjennom undersøkelsen, men det er noen unntak, for eksempel når man skal legge til eller redigere husholdningen sin. Der er gråfargen for lys til å dekke kontrastkravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det går an å forstørre opp til 200%, men tekst og komponenter havner utenfor skjermen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er få bilder i undersøkelsen, men på alle sider de som deltar kommer til fra menyen er det en copyright-tekst i footer som må kodes om til tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det går an å forstørre opp til 400%, men tekst og komponenter havner utenfor skjermen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette kravet dekkes stort sett godt gjennom undersøkelsen, bortsett fra et ikon på meny-siden og et spørsmål.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange av svaralternativene i undersøkelsen er utilgjengelige ved tastaturnavigering. Flere steder gjelder det også menyen, og dermed alle sider man kommer til fra menyen. Det er også enkelte komponenter hvor man velger fra liste i dropdown hvor piltaster ikke fungerer, men hvor man må bruk tab for å komme til valgene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tab-navigering er stort sett ikke implementert i undersøkelsen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes ingen mulighet for å hoppe over innhold som forekommer på alle sider.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Undersøkelsen er laget som en oppgave som skal løses, så det er ikke delt opp med sidetitler. Undersøkelsen kunne ha blitt delt opp i sidetitlene startside, spørreskjema og dagbok.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tastaturrekkefølgen i undersøkelsen er ikke godt nok gjennomarbeidet og logisk. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er få lenker i undersøkelsen, men de som er der må være mer beskrivende for å oppfylle kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I undersøkelsen er det en del mangler i skjemadelen, der titlene ikke er konsekvente og det er en del mangler i spørsmålsstillingene. Ut over dette har undersøkelsen logiske og informative overskrifter, tekster og knapper.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler synlig fokus på en del komponenter ved tastaturnavigering, men der fokus er synlig dekker den kravet til kontrast.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I undersøkelsen er det svakheter når brukeren har behov for å gjøre redigeringer, legge til eller slette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Undersøkelsen oppfyller ikke dette kravet.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Undersøkelsen oppfyller ikke dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kode og CSS er ikke konsekvent satt i forhold til navigering

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feilmeldinger er inkonsekvente i forhold til hvor de er plassert og hvilke typer feilmeldinger som dukker opp. Sidene man kommer til fra menyen har også inkonsekvent plassering av tilbake/forrige-funksjonalitet, i forhold til resten av undersøkelsen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er mangler og feil i feilmeldingene i undersøkelsen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette kravet er stort sett oppfylt, men det er identifisert noen få mangler.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er mangler og feil i feilmeldingene i undersøkelsen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjermleser er intakt, men har ikke logisk flyt, og en bruker vil ikke kunne forstå og navigere i undersøkelsen basert på skjermleser.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette mangler i undersøkelsen. Brukere kan ikke tabbe rett til søkeresultater eller feilmeldinger i undersøkelsen.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har opprettet et eget utvalg som jobber med universell utforming, og skal støtte de forskjellige avdelingene i SSB med arbeidet for universell utforming.

Utvalget har gjennomgått hvilke av SSB sine systemer som har eksternt brukergrensesnitt og må følge kravene til universell utforming.

Produkteier/systemeier har vært ansvarlig for gjennomføring av testing for sine system, og gjennomgått en status som står her i erklæringen.

Hovedmålet for SSB og produkteier/systemeier er at det skal jobbes fortløpende med å forbedre tilgjengeligheten i våre systemer. Dette gjelder spesielt på de områdene vi ser at vi ikke følger kravene til universell utforming.

Noen av systemene er også så gamle at det er tekniske begrensninger på hva vi kan gjøre i forhold til universell utforming, og målet er på sikt å få byttet ut disse til mer tilgjengelige IKT-system.

Dette er en kontinuerlig prosess i SSB, hvor vi jobber for bedre tilgjengelighet i våre IKT-system.