Tilgjengelegheitserklæring for kvam bibliotek

 • Kvam bibliotek
 • KVAM HERAD, organisasjonsnummer 944 233 199

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
KVAM HERAD kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Kvam bibliotek slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Funksjonsprodusert innhald manglar visning av tekstalternativ.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglar innsyn i korleis dette vert gjort frå leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Per no er informasjon avhengig av tekst. Dette må endrast og me vil stilla krav til teknisk oppsett.

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er element på nettstad / skjema som ikkje svarer til uukrava og dette vert handtert i samarbeid med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er innhald på nettsida som ikkje svarer til kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er innhald på nettsida som ikkje stettar krava.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er innhald på nettstaden som ikkje svarar til krava.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det element på nettsida som ikkje stettar krava. Til døme : navigasjonsmenyane 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er element som ikkje stettar kravar. Til dømes : Titlar på nettsida.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er funksjonar som ikkje er implementer på heile nettstaden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er innhald på nettstaden som ikkje stettar krava. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Elementer som ikkje svarer til krava.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Oversettingar er ein 3.part leverandør.

Tilgjengelege alternativ

Språkvelgar frå Google er mogleg å velgja.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikkje alternativ i koden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Får ikkje veiledning på skjema.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Arbeidet fokuserer på utbetring av innhald på nettstadane knytt til uukrava.
* Nye strategier som inkluderer uukrava
* Utbetring av malar
* Nye ansvarsområde
* Opplæring av sakshandsamare og andre dokumentprodusentar.
* Opprydding av innhald som ikkje svarer til krava
* Utbetring av film og bilde som ligg knytt til nettsidene.