Tilgjengelegheitserklæring for samnanger.kyrkja.no

Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Me har arbeidd med å formatera all tekst etter godkjend mal og leggja tekst på alle bilete, som skildrar bildeinnhald.
Me har framleis nokre tilvisingar til brosjyrar som ligg som PDF. Har må me for framtida prøva å leggja innhald frå brosjyren inn på ei underside i staden. Dette er ikkje så lett for gamle ting, der ein ikkje har tekst og bilete lagra. Me arbeider med å byta ut gamle brosjyrar, men det er ikkje så fort gjort.
Kyrkjebladet vårt er også lagra som PDF. Det vil vera for arbeidskrevjande å dela det opp, i så fall må det vera snakk om enkelte artiklar.
Det tekniske for heimesida, er det "Kirkedata" som tek seg av, og dei har hatt ekstern hjelp for å betra funksjonane her.
Både dei og me er takksame for attendemeldingar på ting som kan gjerast betre.

Britt Haukanes - kyrkjeverje