Tilgjengelegheitserklæring for VID.no

 • VID.no
 • VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS, organisasjonsnummer 915 635 520
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på VID.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen avvik fra dette kriteriet. Disse kan påvirke brukeropplevelsen for mange med skjermleser. De stopper imidlertid ikke for denne brukergruppen.

Avvikene inkluderer:

 • Bilder kan ha bedre bildebeskrivelse. Alternative tekster må være beskrivende slik at det er tydelig for brukere som ikke kan se.
 • De fleste bilder er har en alternativ tekstbeskrivelse, men det er noen bilder uten dette.
 • Unngå alternativ tekst som gjentar teksten vedsiden av bildet.

Dette kriteriet handler mer om hvordan vi som organisasjon bør tenke - når vi jobber med dekorative elementer og bilder – hvor vi må utvikle en god retningslinjer for å løse problemet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen videoer uten undertekster i dag. Flere av disse videoene er ganske gamle.

Dette blir problematisk for brukergruppen som ikke kan høre lyden i videoene våre. Ettersom de ikke kan ta del i innholdet uten undertekster.

Vi vil gå gjennom hvilke videoer vi må beholde og i slike tilfeller supplere disse med undertekster.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet har ganske omfattende problemer med dette kriteriet. Da det ikke er tilstrekkelig kontroll på hvordan redaksjonelt innhold skal publiseres og det heller ikke er noen retningslinjer for utviklerne.

Problemene er som følger:

 • Tekst som fungerer som en overskrift skal være kodet som en overskrift. På enkelte sider er det steder der overskrifter ikke har en h-tag.
 • På enkelte sider hopper overskrifter nivåer.
 • Enkelte tabeller mangler th og scope.
 • På siden "lokalt opptak" finnes det en tabell (poengkalkualtor) med to inntastingsfelt. Der ledeteksten ikke er knyttet til skjemafeltet.
 • Det finnes sitater på nettstedet som ikke er kodet slik den skal.

Disse feilene gjør det vanskelig for personer med skjermlesere å forstå hvordan strukturen og innholdet ser ut i enkelte aspekter av nettstedet. Vi starter forbedringsarbeidet i 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen unntak fra dette kriteriet. På siden "beredskap" er det en tekst som har dårlig fargekontrastforhold (3,9:1). Dette gjør det vanskelig for alle brukere å se teksten, men fremfor alt er det mest vanskelig for fargeblinde eller synshemmede brukere å se hva som står i teksten. 

Målet vårt er å nå en kontrastverdi på minst 4,5:1. Slik at det skal være enkelt å bruke nettsiden for de som er fargeblinde eller svaksynte.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På sidene "om oss" og "International conference" har det blitt brukt tekst av bilde. Samt på hjemmesiden.

Bilder av tekst bør unngås av flere grunner. Blant annet på grunn av at bilder av tekst ofte genereres i dårlig oppløsning ved zoom, noe som gjelder i dette tilfellet, og som blir vanskelig for svaksynte å lese teksten. Det andre er at det ikke blir mulig for brukere med opplesende hjelpemidler å få teksten opplest. Derfor vil vi se på et alternativ til å formidle samme informasjon via tekst i stedet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er en problemer på nettstedet når det kommer til navigering ved hjelp av tastaturet.

Ingen utvidbare knapper er tilgjengelig med tastatur. Dette gjør det vannskelig for brukere som er avhengig av tastaturnavigering. Utvidbare knapper er kodet som en <a> tagg og med en klasse "accordion" uten noen attributter.

Knapper skal være kodet som en knapp med <button> element i stedet for <a> taggen. Dette er for at koden skal være semantisk slik at hjelpeteknologi som skjermelsere tolker elementer riktig. 

Vi vil se på muligheten for å kunne bruke knapper også med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Video på forsiden spilles av automatisk som kan være forstyrrende for brukere med konsentrasjonsvansker og kognitive nedsettelser.

Derfor vil vi se på et alternativ der videospilleren kan settes på pause av brukeren.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet har noen avvik fra dette kriteriet i dag. Det er enkelte lenker på siden som ikke har god nok beskrivelse. Eksempler på dette er lenker med lenketeksten "her". Dette er et problem for blinde og synshemmede brukere som navigerer med skjermleser. Ofte vil disse gå gjennom nettsiden ved å navigere gjennom lenker. Da er det viktig at lenketeksten er beskrivende og forståelig i sin kontekst.

Vi har litt arbeid å gjøre for å gjøre lenker klarere for brukere med skjermlesere. Med økt klarhet vil det også legge til rette for personer med kognitive problemer som vil få hjelp til å forstå hva som skjer når de klikker på en lenke. Her trenger vi tydeligere føringer på hvordan en lenke skal utformes.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På siden "studier" er det svak tabulatorfokus på inputfeltene. Dette er et problem for brukere som er fargeblinde eller synssvake brukere.  Dette er også et problem for brukere som er avhengig av forstørrelsesglass eller zoom for å se elementene.

Vi vil gjennomgå slik at alle interaktive elementer får et tydelig fokus når de aktiveres.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er to steder hvor det er avvikende språk på siden ikke er merket med avvikende språk i koden.

I navigasjonsmenyen er det en lenke for å bytte språk til engelsk. Ettersom de er skrevet på språket de referer til (english isteden for engelsk) så skal de også ha en lang="en".

PHD-emner står på engelsk, selv som  hovedspråket er på norsk. Under emnet "fattigdomsforskning" er det også en blanding av språk på både engelsk og norsk. Deler av sider med forskjellige språk skal også ha spesifiesert språk i koden, med bruk av lang-attributtet.

Formålet med å ha riktig lang attributt i koden er for å gi hjelpeteknologier som skjermleser riktig uttale. Det redaksjonelle grensesnittet tillater ikke flagging av avvikende språk i dag. Derfor er dette et større problem å undersøke i årene som kommer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har funnet noen avvik angående dette kriteriet på nettsiden. 

Dette inkluderer blant annet:

 • På enkelte sider finnes det en iframe uten tilgjengelig navn.
 • Ingen elementer/knapper som utvider/minimerer har attributtet aria-expanded definert.
 • På siden "lokalt opptak" er det en tabell med inntastingsfelt som ikke blir beskrevet til skjermlesere.
 • Under "Studie" siden finnes det en tab liste som er kodet som dropdown med aria-expanded. 
 • Under siden "studier" er det knapper som mangler attributtet aria haspopup.

Noen av disse er redaksjonelle feil – men noen er de som vår nettstedsleverandør må fikse. Det er imidlertid viktig at de er løst for brukergruppen som trenger skjermlesing og stemmestyring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er en søkefunksjon med filtrering som oppdateres dynamisk på siden.

Dette er foreløpig ikke annonsert for brukere som bruker skjermlesere. Dette gjør det vanskelig for denne brukergruppen å bruke søkefunksjonen. Vi skal se på en løsning for dette i 2023.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Rapport

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har laget en egen tilgjengelighetserklæring på vid.no for organisasjonen der arbeidet vårt står nøye beskrevet. Lenke til siden ligger her:

https://www.vid.no/tilgjengelighetserklaering/

Universell utforming er viktig for oss, og VID har et utvalg av ressurspersoner som jobber med universell utforming i organisasjonen.

Vi skal
Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted. Jobbe kontinuerlig med å rette WCAG-feil.
Sørge for at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.1.
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
Følge forskrift om universell utforming av IKT (lovdata.no).
Følge likestillings- og diskrimineringsloven (lovdata.no)
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
Ha et klart og tydelig språk.
Sørge for at det er mulig å lese opp innholdet med skjermleser.
Oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter, lenker og alt-tagger for bilder.
Vi bruker Canvas som digital kommunikasjonsplatform med studentene. Vi jobber med innholdet på denne platformen.
Sørge for at alle videoer på vid.no har synstolkning.

Dette jobber vi med
Vi skal tilfredsstille de nye kravene i WCAG 2.1.
Desember 2022 gjennomførte vi en full evaluering av tilgjengelighet på vid.no.
Her ligger full rapport med evaluering av tilgjengelighet etter WCAG 2.1.
Rapporten skal følges opp med feilretting og implementering av prioriterte områder.
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
Sørge for at nytt innhold oppnår minst nivå AA i WCAG 2.1 på vid.no og i tredjepartsystemer.
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1 for vid.no og tredjepartsystemer.