Tilgjengelegheitserklæring for bjerkreimkyrkja.no

 • bjerkreimkyrkja.no
 • BJERKREIM SOKN, organisasjonsnummer 976 993 500
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BJERKREIM SOKN kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på bjerkreimkyrkja.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikkje tekstalternativ til alle bilder eller videoer, fordi gammelt innhold må gjennomgås. Synshemma får ikkje tilgang til informasjon i alle bilder og hørselshemma får ikkje tilgang til informasjon i videoer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikkje tekstalternativ til videopptak av gudstenester. Hørselshemma får ikkje tilgang til informasjon i videoer.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har mange gamle videoar som er ressurskrevjande å tekste eller skrive tekstalternativ til. Innhaldet er i tillegg lite i bruk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikkje tekstalternativ til videopptak av gudstenester. Hørselshemma får ikkje tilgang til informasjon i videoer.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har mange gamle videoar som er ressurskrevjande å tekste eller skrive tekstalternativ til. Innhaldet er i tillegg lite i bruk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen påmeldingsskjema som manglar inndataføremål, skjemaene vil ikke foreslå eller hjelpe brukaren med å fylle ut disse skjemaene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikkje tekstalternativ til noen bilder med tekst. Synshemma får ikkje tilgang til informasjon i bildene med tekst.

Tilgjengelege alternativ

Sidene har annet innhold som gjenspeiler det samme innholdet.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema vi brukar manglar feilmeldingar, brukar får ikkje tilbakemelding om felter ikke er fylt ut eller er feil fylt ut der det skulle være mulig å oppdage feil maskinelt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema på nettsiden mangler feilmeldinger, brukaren vil derfor ikke bli varsla automatisk om noe skulle være feil før skjema blir innsendt.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi strever etter å holde alt innhold på nettsida universelt utforma til enhver tid.
Noe innhold og da spesielt bilder og videoer vil mangle tekstlige alternativ. Bilder arbeider vi fortløpende med å gi tekstlige alternativ der det er behov for dette.
Når vi tester innholdet gjøres dette på et utvalg av sider og ved stikkprøver.