Tilgjengelegheitserklæring for Fiks eDialog

Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HAREID KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Fiks eDialog slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kontrast oppfylles for alle side-elementer bortsett fra innsendelsesknapp. Innsendelsesknapp har dårlig kontrast med bakgrunnen, så lenge den er inaktiv. Kontrast blir bra når alle feltene er utfylt og knappen kan brukes. Konsekvens for bruker er at det kan være utydelig at knappen finnes. Forsendelsesknappen er den viktigste knappen av skjemaet, og det skal tydeligere framgå at den finnes der, og når skjemaet er klart slik at knappen kan brukes. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Se kommentar 1.4.3. Kontrastproblem gjelder også tekst på forsendelsesknappen mot fargen på knappen. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden mangler blant annet 'Hopp til hovedinhold'. Konsekvens for bruker er at navigasjon med kun tastatur er vanskeligere. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

HTML-tag mangler riktig lang-attributt ved bytting av språk. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Se ovenfor. I tillegg mangler det noen deloversettelser ("logg ut" og feilmelding "vennligst fyll ut manglende felt") Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feilmeldinger henger ikke tydelig nok sammen med feilene ved bruk av skjermleser. Feilmelding ved manglende input leses ikke opp, og tekst på feilmeldingen er ikke tydelig ved zooming til 400%. Det er uklart hvorfor forsendelsesknappen ikke er aktivert, og feilmelding som gis er for generell. Brukere som er avhengige av skjermleser vil ha vanskeligheter å finne og korrigere feil for å kunne sende inn skjema. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kobling til mer informasjon samt avhakingsknapper for valg av om forsendelse inneholder sensitive opplysninger mangler label. Hjelpetekst om sensitive opplysninger er ikke tydelig ved 400% zoom. Brukere som er avhengige av skjermleser vil dermed ikke ha likt grunnlag som brukere som ikke er avhengige av skjermleser å kunne merke forsendelsen riktig. Struktur på skjemaet kan forbedres ved bruk av overskrifter og fieldset. Avhaking av to alternative felt kan merkes bedre. Input for fødselsnummer og organisasjonsnummer er kodet som telefonnummer. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brukere som er avhengige av skjermleser vil ha vanskeligheter å finne og korrigere feil for å kunne sende inn skjema. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

 Label for avhaking om forsendelsen inneholder sensitive opplysninger henger ikke sammen med input. Dette fører til at skjermlesere ikke forstår hva det spørres om. Manglende merking har konsekvenser for etterlevelse av personvernregelverket for mottaker. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil ved parsing av tekst. Skjermleser leser noen ganger opp placeholdere for tekster istedenfor oversatt tekst. F.eks {{ translation.labels.TELEFONNUMMER }}   Det kan se ut som denne teksten er tilgjengelig i DOM'en en kort periode før oversettelsene lastes inn, og dermed forvirrer dette noen skjermlesere. Dette skjer konsekvent ved innsendelse av skjema, hvor man blir sendt til en kvitteringsside. Konsekvensen er da at skjermlesere ikke skjønner at skjemaet er sendt inn. Ellers en del feil i console. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

 Det mangler form labels, som nevnt under 3.3. Det er også noen elementer som burde kodes som liste, og to elementer som er kodet som lenke men burde vært knapp (spørsmålsikon ved sensitive opplysninger, samt logg ut-knapp). Tittel på vedlegg ser derimot ut som en lenke uten å være det. Det vil in

Innhald som bryt kravet i regelverket

Statusbeskjed ved opplasting av fil og innsendelse av skjema er ikke markert med f.eks aria-live-attributt, og er dermed ikke umiddelbart tilgjengelig for skjermlesere. Brukere som er avhengige av skjermleser vil ikke ha fullstendig informasjon om at dokument er lagret automatisk og at skjema er sendt. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .