Tilgjengelegheitserklæring for skjema.larvik.kommune.no

 • skjema.larvik.kommune.no
 • LARVIK KOMMUNE, organisasjonsnummer 918 082 956
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
LARVIK KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på skjema.larvik.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Krever endring fra skjemaprodusenter for å bli oppfylt.
Det er teknisk mulig, men vi har mange skjema hvor dette ikke er aktivert på de feltene det er aktuelt å ha autocomplete på.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Påloggingsvindu skalerer ikke korrekt ved 400 % forstørrelse på mobil. Dette vil bli fikset i neste versjon av Interact.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Krav oppfylles ikke. Her er det funnet feil ved Riktekstfelt. Dette vil bli rettet i neste versjon av Interact.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er funnet en ustabilitet med funksjonalitet som skal gi bruker mulighet til å utvide nettlesersesjonen når det er gått 20-25 minutter. Det viser seg at dette kun tidvis fungerer. Dette vil bli undersøkt og forsøkt fikset til neste versjon av Interact, men her er vi mer usikker på om det lar seg gjøre.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskrift-elementet blir i dagens versjon av Interact ikke programmert som en overskrift, men som en span. Dette vil vi forsøke å endre til en overskrift H3. Tittel på skjema er H1 overskrift, mens steg er H2 overskrift. Endringen vil bli en del av neste lanserte versjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandør tilbyr ikke den funksjonaliteten og vil ikke ikke gjøre endringer for at kravet skal kunne oppfylles.

Kravet vil derimot være implementert når Interact+ lanseres på nyåret.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språk blir ikke endret til korrekt språk skjema er vist på. Dette vil bli løst i neste versjon av Interact.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dersom designer av skjema har laget script som genererer en respons til bruker av skjema, så støtter ikke responsen i dagens Interact flere språk. Dette vil bli løst i Interact+ som lanseres neste år. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Krav oppfylles i neste versjon av Interact. Skjema skal da være fri for større kodefeil. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .