Tilgjengelegheitserklæring for Skyss.no

 • Skyss.no
 • VESTLAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 821 311 632
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 17 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VESTLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Skyss.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På noko innhald er det ikkje god alt tekst. Dette ledar til at det skjermlesar oppfattar er uforståeleg for brukaren. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er ikkje gått grundig nok gjennom endå. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjemaløysinga som blir brukt manglar autocomplete-attributtar på nødvendige felt. Dermed kan ikkje nettlesaren autoutfylle informasjon, slik at brukaren slepp å skrive inn data. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Oransje fargen som er i bruk på kulturbilletten for å markere obligatoriske felt og overskrifter har ikkje god nok kontrast. Dette rammar personar med nedsatt syn, inkludert fargeblindheit. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette fungerer ikkje optimalt for kulturbilletten. Overskrifter reagerer på dette i Chrome, men ikkje tekst assosiert til skjemafeltene. Alt funkar i Safari. Ingenting funkar i Firefox. (Dvs, justering av tekststørrelse fungerar for nokon tekstfelter, men ikkje alle).  Dette rammar personar med nedsatt syn. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Oransje fargen og gråfargen som er brukt for logg ut knapp, dropdown ikoner og bestill knapp hos kulturbilletten er ikkje god nok. Dette rammar personar med nedsatt syn, inkludert fargeblindheit. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På kulturbilletten mellom maks tal og e-post feltet tabbar ein innom nokon usynelge felt. Tabbar også innom usynelge felt i footer. (Tabfokus er på piltastene i input-feltet, disse må markeres bedre). Får ikkje betene datoveljar med verken tastatur eller skjermlesar (her er det også dårlig kontrast på alle dropdownmenyene, vanskeleg å sjå at dei er aktivert). Dette rammar personar som er blinde, har nedsatt syn eller nedsatt motorikk. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette manglar for kulturbilletten. Burde vere til stades der sånn som på resten av skyss.no. Dette rammar dei som brukar skjermlesar, personar som navigerer med tastatur eller tastaturgrensesnitt, personar som bruker skjermforstørring og personar med nedsatt kognisjon. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På kulturbilletten kan dropdownfeltet "linje" under avreise ikkje leses av skjermlesar, får beskjed om at både safari, firefox og chrome ikkje svarer på desse felta av skjermleser. Dette rammar dei som brukar skjermlesar, personar som navigerer med tastatur eller tastaturgrensesnitt, personar som bruker skjermforstørring og personar med nedsatt kognisjon. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Følgande fokus feil for kulturbilletten er notert: 

 • Fokus på logg-inn knappen er buggy, dekker til teksten. 
 • Dårleg fokus på dei to fanene på toppen "bestill reise" og "mine reiser". 
 • Det er ingen fokus på some ikonene, og dei er også usynelege i footer. 
 • Dropdownen for "mine reiser" får ikkje fokus. 

Dette rammar dei som er svaksynte, har nedsatt kognisjon eller nedsatt motorikk. Feila skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kulturbilletten har ein logikk kvar framgang i flyt avhenger av  å fylle ut eit felt før ein får tilgang til eit anna felt (dvs, kvart felt er disabled til forrige felt er fylt ut). Det er ein navigeringsmåte som er veldig visuelt tynga, og lite tilgjengeleg for dei med nedsatt syn og hjelpemiddelteknologi. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På kulturbilletten oppdaterer og resetter felter seg automatisk utan at skjermlesar får nokon beskjed. Dette rammar personar som er blinde, har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kulturbiletten har ingen god validering på skjemafelta sine. Kan sende inn felt med kun ein bokstav. Burde minimum vere krav om @ i e-post feks. Dette rammar personar som personer som er blinde, har nedsatt syn, er uten fargesyn eller har nedsatt fargesyn og personer med nedsatt kognisjon. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På kulturbilletten er det veldig vanskeleg for dei ikkje-sjåande å forstå kva felt som er mogeleg å skrive i og kva som er "gråa" ut og kvifor. Her burde det kome på plass betre instruksjonar for å betene desse felta. "Overgang" valet burde forklarast betre. (Teksten som står der ("må skifte buss ved oppgitt stad) er ikkje mogeleg å nå med skjermlasar heller"). Dette rammar personar som er blinde, er avhengig av hjelpemiddelteknologi, har nedsatt syn, nedsatt kognisjon, eller nedsatt bevegelighet. Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved feil utfylling av skjemafelt klarar ikkje skjermlesar å nå alle feilmeldingane. Dermed vil ikkje brukarar med nedsatt eller manglande syn alltid oppfatte kva det er som er fylt ut feil. Dette fordi feltene ikkje har gode nok type-attributt i koden. 

På kulturbilletten manglar det gode feilmeldingar/forslag til feil på alle felt. Dette rammar personar som personer som er blinde, har nedsatt syn, er uten fargesyn eller har nedsatt fargesyn og personer med nedsatt kognisjon. Alle feila her skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det førekjem nesting feil fleire stadar i koden. Eksempel: på framsida førekjem det eit figur element som ikkje kan vere child element av button i gitt kontekst. Kulturbilletten har 4 nestingfeil og 2 attributtnavn brot. Desse feila rammar personar som er blinde eller har nedsatt syn, og personar som brukar ulike typar hjelpemiddelteknologi (skjermleser, skjermforstørrer og programvare for talegjenkjenning). Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i. 

Det førekjem ein rekke nestingfeil knytta til cookiebot i koden. Dette skuldast bruk av ein tredjepartsløysing som ikkje er universelt utforma. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kulturbilletten har ein rekkje feil her knytt til skjemakontroller som manglar beskrivelse og label-element som ikkje er kobla korrekt til skjemaobjekt. Desse feila rammar personar som er blinde eller har nedsatt syn, og personar som brukar ulike typar hjelpemiddelteknologi (skjermleser, skjermforstørrer og programvare for talegjenkjenning). Det skuldast prioriteringar når løysinga blei utvikla, og skal rettast opp i. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .