Tilgjengelegheitserklæring for kirken.no

 • kirken.no
 • DEN NORSKE KIRKE, organisasjonsnummer 818 066 872
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 21 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DEN NORSKE KIRKE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på kirken.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke tekstalternativ til alle bilder. Dette medfører at brukere med synssvekkelser ikke får tilgang til dette innholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjennom et CMS benyttet youtube-videor der teksting mangler. Dette gjør at innholdet i video ikke er tilgjengelig for alle

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjennom et CMS benyttet youtube-videor der teksting mangler. Dette gjør at innholdet i video ikke er tilgjengelig for alle

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det eksisterer innhold som ikke er "kodet som det ser ut". I nettstedets footer er det lister med lenker som er kodet som en tekst-paragraf istedenfor en liste. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte skjemafelter mangler tydelig formål i form av ledetekster/autocomplete. Dette kan føre til at brukere som benytter skjemleser ikke forstår formålet med skjemafeltene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte artikkeltekster forsvinner bak container med maks høyde. Dette gjør at brukere som forstørrer tekst til 200% eller mer ikke får lest innholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Knappene som tilhører enkelte søkefelter har for svak kontrast. Dette kan gjøre at brukere med nedsatt syn får problemer med å skille dem fra resten av innholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I den eksterne innholdskapsler-tjenesten som er benyttet er linjehøyde mindre enn 1,5 ganger skriftstørrelsen. Dette kan påvirke lesbarheten dersom en bruker forsøker å endre tekstens størrelseforhold.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kalender-felt laster siden på nytt når man navigerer seg vekk fra det. Dette gjør at man ikke kommer seg forbi dette elementet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I CMS-et er det mulighets for å legge inn bakgrunnsvideoer istedenfor bilder på enkelte sidetyper. Disse videoene kan ikke stoppes.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke noe lenke for å hoppe til nettstedets hovedinnhold.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte sider mangler gode sidetitler. Dette gjør at det ikke er mulig for bruker å forstå sidens innhold kun ved hjelp av tittelen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fokusrekkefølgen på nettstedet er i stor grad logisk, men menyen bryter på dette punktet da den er tilgjengelig ved tastatur selv om den er lukket

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er enkele sidetyper burde ha flere overskrifter for beskrivet siden innhold

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er for det meste fokus på alle elementer, men enkelte fokusmarkeringer er vanskelig å skille fra omgivelsene pga. fargevalg

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er enkelte inndatafelter som mangler ledetekst. Dette gjør at det er vanskelig for bruker å velge feltet ved hjelp av verktøy som stemmestyring.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dersom man velger samisk eller engelsk er språkkoden fremdeles nb-NO. Dette kan medføre at en skjermleser vil forsøke å lese innholdet med feil språk aktivtert.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Den tyske siden består kun av en artikkel på tysk. Denne er ikke markert med tysk språkkode i koden. Dette vil kunne medføre at en skjermleser forsøker å lese artikkelen med feil språk aktivert.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkefelt for gatenavn, postnummer og poststed mangler synlig ledetekst. Dette kan gjøre det vanskelig for bruker å forstå formålet med inndatafeltene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er flere tilfeller av elementer som ikke har unike ID-er. Dette kan føre til at nettleser leverer unøyaktige relasjoner mellom innhold til brukeren. En skjermleser vil også ha problemer med å forstå relasjoner.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte knapper mangler tekstlig alternativ. Dette gjør at skjermlesere ikke vil kunne forklare formålet med knappen.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Den norske kirke jobber kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av sine løsninger. Kirken.no består i stor grad redaktørstyrt innhold og en viktig del av jobben med universell utforming vil være opplæring og sørge for at publiseringssystemet forenkler dette. Bruddene som er avdekket i denne rapporten vil jobbes med utover våren 2023.