Tilgjengelegheitserklæring for Fylkesstatistikk for Møre og Romsdal

  • Fylkesstatistikk for Møre og Romsdal
  • MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 944 183 779
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 1 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
  • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Fylkesstatistikk for Møre og Romsdal slik:

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke utarbeidet sidekart eller søkefunksjon for nettstedet. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører, og vi har jevnlige kurs i universell utforming av dokumenter og i å skrive klart språk.

Vi har som standard å stille krav til universell utforming ved anskaffelser, som feks IT-løsninger og grafiske tjenester.

Vi bruker automatiseringsverktøyet Monsido for kvalitetssikring av våre nettsider. Verktøyet skanner gjennom alle sider og synliggjør feil og mangler som må korrigeres. Vi prøver også å kjøre kontroll av pdf-er før de legges ut på nettsiden vår.