Tilgjengelegheitserklæring for alver.imageshop

 • alver.imageshop
 • ALVER KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 290 922
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ALVER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på alver.imageshop slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

å synstolke store mengder videoinnhald med dagens løysingar vil være svært kostnads- og ressurskrevjande. For innhald som kun er til internt bruk, er dei heller ikkje teksta, men alle videoar ut mot innbyggjar er teksta.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen mangler mtp. tilbake/neste knapper og nedtrekksmenyer og ift. 1.4.1

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglende forklaring i kode for enkelte input, utover type attributt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes lenker som ikke skiller seg fra vanlig tekst på flere måter enn farge. Vi arbeider med å utbedre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kontrasten på nettstedet vil i noen tilfeller avhenge av brukerdefinerte farger. Enkelte overskrifter, knappe-tekster, o.l., er hvit, og dersom det blir valgt for lyse tema-farger, så kan det oppstå dårlig kontrast. Det kan også oppstå dårlig kontrast mellom hvit skrift og lyse bakgrunnsbilder. Det er også i enkelte tilfeller liten kontrast mellom gråtone og hvit bakgrunn eller tekst. Utbedringer er under arbeid.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Er ikke støttet i dag. Det arbeides med å utbedre dette

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tastaturnavigasjon er ikke støttet

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke støtte for tastaturnavigering (enkelte nettlesere har innstilling for fokusmarkering)

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke støtte for tastaturnavigering (enkelte nettlesere har innstilling for fokusmarkering)

Innhald som bryt kravet i regelverket

Stort sett oppfylt, men utbedringer foregår

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er i enkelte tilfeller manglende ledetekst og manglende markering av obligatoriske felter. F.eks ved registrering av bruker og opplasting av filer. Vi jobber med å forbedre dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

I enkelte tilfeller gis det ikke tilbakemelding om vellykket operasjon (f.eks. opplasting, legg til i prosjekt, sendt epost). Vi jobber med å forbedre dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Imageshop vil forsette med å forbedre tilgjengeligheten i programvaren. Oppdateringer
vil bli publisert fortløpende.