Tilgjengelegheitserklæring for hjelmeland.kommune.no

 • hjelmeland.kommune.no
 • HJELMELAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 979 092
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 20 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HJELMELAND KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på hjelmeland.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bilde i lenkjesamling: Alternativ tekst visast ikkje.

Bilde: Bilder i filtervisning manglar atributt for alternativ tekst.

Bilde i eigendefinert: Dersom bilde som er satt inn i en eigendefinert har alternativ tekst skal verdi visast i alt.attributt i front. No blir alternativ tekst i front tom, uansett.

Leverandør arbeider med å lukke avvika.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Førebels blir kommunestyremøta sendt på nett-TV utan tekst. Me er i dialog med leverandøren vedk. teksting av opptak i etterkant. Dei eldste møta vil ikkje bli teksta, pga uhøveleg stor arbeidsbyrde for organisasjonen.

Tilgjengelege alternativ

Me har både informasjon på video og i tekstformat. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabellar blir ikke alltid koda korrekt på mindre skjermar. Vil bli løyst Q1-Q2 2023. For øvrig avventast testrapport.

Nyheitsliste og kalenderhendingar: På nyheitslista og oversikt over kalenderhendingar er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

Global områdemelding: Same feil i overskriftsnivå som ovanfor.

Tidslinje: Milepælane manglar overskriftsnivå

Innsynsmodul: Det er gjort funn av overskrifter som har feil overskriftsnivå. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Leverandør arbeider med å lukke avviket.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bookup (leige av lokale): Lokalet sin tilgjengelegheit er kun markert med ulike fargar i tilgjengeligheitskalender. Det ligger i roadmap hos leverandør at ein nyttar andre indikatorar i bookingkalenderen enn fargar. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kontrast på informasjon om cookie: Nedst på månge nettsiden ligg det en blå tekst på svart bakgrunn på informasjonstekst om cookie. Blå tekst på svart bakgrunn har svak kontrastfarge.

Kalender: For svak kontrast på framsida

Nettsida vil bli sjekka med omsyn til kontrast.

Vil bli tatt i vare ved redesignprosjektet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me har biletfiler av tekst i artiklar som ikkje har tilgjengelege alternativ. Dette gjeld t.d. tabellar, grafar osb.

Me arbeider med å få på plass ein annan måte å gjere dette på.

Tilgjengelege alternativ

Kan publisere dette ved hjelp av andre verkty.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsmodul: Det er gjort funn av element som overlappar kvarandre ved zoom. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsmodul: Det er gjort funn av element som ikkje kan nyttast med tastaturnavigasjon. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Bookup (leige av lokale): Tabuleringsrekkefølgje på filterval bør forbetrast, samt endre tab fokus per utleigeobjekt i utlistinga, forbedring ligger i road map hos leverandør.

Elles avventast testrapport.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsmodul: Det er gjort funn av element som ikkje kan nyttast med tastaturnavigasjon. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bookup (leige av lokale): Bildekarusell startar automatisk og varar i meir enn 5 sekund. Endring vil bli utbetra innan mars 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsmodul: Det er gjort funn av lenkjetekstar som ikkje er sjølvforklarande i innsynsløysinga. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsmodul: Det er gjort funn av ledetekstar som ikkje er sjølvforklarande. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nabolaget: ACOS må verifisera at inputfelt og leietekstar er koda korrekt.

Innsynsmodul: Det er gjort funn av leietekstar som ikkje tilfredsstiller kravet. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er sett språk i CMS, men må gås gjennom for t.d. skjema. Vil vli løyst i samband med redesign.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dokumentlesar: har nokre manglar i forhold til synleg fokusmarkering og tastaturnavigasjon.

Søk: Nedtrekksfelt for type manglar synleg fokusmarkering

Bilete: Viss det er lagt inn alt-tekst på bilete kan brukar også klikke på biletet. Då opnast biletet i stor vising. Her manglar synleg fokusmarkering

Leverandør arbeider med å rette avviket.

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nabolaget: Feilmeldingar i Nabolaget bør innehalde informasjon om kva for  felt som inneheld feil. Leverandør arbeider med å lukke avviket.

Innsynsmodul: Det er gjort funn der brukaren ikkje får informasjon om kvar  feil i skjema har oppstått. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lag og organisasjonar: ACOS må verifisere at obligatoriske inputfelt er koda korrekt.

Nabolaget: Obligatoriske felt i nabolaget merkast i dag med symbolet *. For at denne merkinga av obligatoriske felt skal være godkjent må symbolet forklarast. Løysninga blir å markere obligatoriske felt med teksten «påkrevd», slik det er gjort i webskjema.

Leverandør arbeider med å lukke avviket.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsmodul: Det er gjort funn av lite forklarande feilmeldingar. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell: Når ein artikkel inneheld fleire tabellar får desse lik id.

FAQ: Håndtere fleire FAQ ’ar på same side. I dag får desse to FAQ ’ene same id.

Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme namn.

Person: Fleire element med same ID ved kart i personfeltet.

Leverandør arbeider med å lukke avviket.

Innsynsmodul: Det er gjort funn av kodefeil i innsynsløysinga. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsmodul Det er gjort funn av namn og roller som ikkje tilfredsstiller kravet. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til universell utforming.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Me ventar på ein testrapport frå CMS-leverandør, og vil som ei oppfølgjing redesigna nettsidene, basert på denne rapporten, for å ta i vare fleire av krava for UU.

Me arbeider også kontinuerleg for å lukke avvik som skuldast feil ved innhaldsproduksjon.