Tilgjengelegheitserklæring for framsikt.no

Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 21 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VAKSDAL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på framsikt.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle grafer mangler funksjonalitet for alternativ tekst, de fleste grafer mangler også tekst alternativ.

Mangler ikonet foran lenken alternativ tekst

Tilgjengelege alternativ

Modeller og grafer blir beskrevet og forklart i tilhørende tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes overskrifter kodet med ARIA i stedet for ren HTML

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Søkeresultater" - "Søk" og "tilbake til forside" ikke kodet responsivt. Negativ konsekvens for brukere av mobil/ nettbrett.

Grafikk og nøkkeltall - driftsramme/ investeringer/ endring driftsbudsjett - graf oppdaterer seg ikke til skjermbredde ved rotasjon av mobil uten å oppdatere siden, og tabell i popup er ikke kodet responsivt. Negativ konsekvens for brukere av portrett/landskapsmodus på mobil enhet. 

Enkelte tabeller er ikke kodet responsivt i popup. Negativ konsekvens for brukere av portrett/landskapsmodus på mobil.

Enkelte tabeller er ikke kodet responsivt. Negativ konsekvens for brukere av portrett på mobil.

Footer ikke kodet responsivt

Innhald som bryt kravet i regelverket

Måltabell har manglende kontrast på knapper dersom tabellen inneholder filter og/ eller knapper for å åpne popup (pc/ mobile enheter).

Lenketekst står ikke til kontrastkravet på 4:5:1

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har bilder av noen modeller med tekstlig innhold.
I slike tilfeller vil det være umulig for de med avgrenset syn som er avhengig av skjermleser å tilegne seg det spesifikke innholdet.

Tilgjengelege alternativ

Tekst som omtaler tilknyttet modell er forklarende

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes tabeller hvor innhold går tapt i 400% zoom

Det finnes innhold (for eksempel til topp knapp) som ikke responderer opptimalt i 400% zoom

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes grafer som ikke står til kontrastkravet på 3:1. Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn.

Søkefeltet står ikke til kontrastkravet på 3:1. Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Justering av tekstavstand fungerer ikke optimalt på nettsiden. Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn og dysleksi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes grafer hvor pekerfølsomhet/ mulighet for avvisning av ekstra innhold ikke er optimal

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes grafer (levert av tredjepartsleverandør) med popup, hvor innhold i popup ikke er tilgjengelig ved tastaturnavigering.

I enkelte nettlesere finnes det innhold i tabeller som ikke kan nås ved bruk av tastatur. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.

Det finnes tabell med graf, hvor graf ikke er mulig å nå ved bruk av tastatur. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Grafikk og nøkkeltall - driftsramme/ investeringer/ endring driftsbudsjett - Det finnes tastaturfelle i graf. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.
I tabeller med popup finnes det tastaturfelle. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i kode. Snarvei for å hoppe direkte til hovedinnhold ikke tilgjengelig ved tastaturnavigering. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes tabell med graf hvor graf ikke får fokus. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.

Det finnes popups som ikke får fokus. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.

Det er feil i fokusrekkefølgen på forsideelementer der en seksjon kan utvides. Navigering og innhold i seksjonen er fremdeles tilgjengelig ved bruk av tastatur og assisterende verktøy

Det er feil i fokusrekkefølgen i "søk" - "søkeresultater". Navigering og innhold i seksjonen er fremdeles tilgjengelig ved bruk av tastatur og assisterende verktøy

Tilgjengelege alternativ

Navigering og innhold i seksjonen er fremdeles tilgjengelig ved bruk av tastatur og assisterende verktøy

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskriftene på en detaljside omgjøres, og får ugyldig lenkekode (tittel) etter en overskrift er valgt fra bokmerkemenyen.   

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes feil i fokusmarkering enkelte steder i publiseringen (blant annet i popups)

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes områder på siden som ikke responderer optimalt på pekeravbrytelse (for eksempel "søk"). Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn, håndfunksjon og/eller kognisjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes grafer på siden hvor det ikke er samsvar mellom visuell og kodet ledetekst.

Det finnes tabeller på siden hvor det ikke er samsvar mellom visuell og kodet ledetekst

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes inkonsekvent plassering/ manglende lenker som fører brukeren tilbake til forsiden av nettstedet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes inkonsekvent navngivning for lenkene som fører brukeren tilbake til forsiden av nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dersom tjenesteområdet består av to nivå. Ekspandering på nivå 2 mangler lenketekst på ikon
Ugyldig bruk av role-attributt/ aria-label i måltabellen(e). Det mangler også gyldig aria-atributt dersom tabellen inneholder nedtrekksmeny for filtrering

Forekomst av ugyldig bruk av ARIA role verdi i enkelte tabeller

Dersom det eksisterer video på nettstedet så vil denne komme uten gylding title-attributt i koden

I menyen finnes det bruk av aria-label uten tilknytning til gyldig role-attributt

"Grafikk og nøkkeltall (driftsramme) - Interaktive kontroller er nøstet

"Grafikk og nøkkeltall (Investeringer) - Interaktive kontroller er nøstet

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkeresultater annonseres ikke ved bruk av assisterende verktøy.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .