Tilgjengelegheitserklæring for Webcruiter for Patentstyret

Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
PATENTSTYRET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Webcruiter for Patentstyret slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som ikke gir tekstalternativ for innhold som ikke er tekst. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at brukere ikke får tekstbeskrivelse av bilder på siden. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som ikke er kodet som det ser ut som. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at bruker ikke alltid får presentert innhold tilpasset behovene sine. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som bygger utelukkende på farge. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at noen brukere kanskje ikke oppfatter lenker. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som har for lav kontrast mellom tekst og bakgrunn. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at noe tekst kan være vanskelig å lese. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som forvinner ved zooming til 400 prosent. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at noe informasjon ikke er tilgjengelig for brukeren. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som har for svakt kontrastforhold. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at noen brukere kanskje ikke oppfatter skjemafelt. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noe innhold på siden som ikke kan navigeres til/brukes ved hjelp av tastatur. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr brukere som navigerer med tastatur ikke får tilgang på enkelte knapper. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi mangler snarvei til hovedinnhold. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at brukeren ikke har mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har lenker på siden der lenkens mål og funksjon ikke fremgår tydelig av lenketeksten. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at bruker kanskje ikke oppfatter hvor lenken leder hen. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som ikke får synlig fokus når du navigerer med tastatur. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at det er vanskelig å se at enkelte knapper har fått fokus. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som gjør at brukere ikke kan bruke kodede ledetekster. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at søkefeltet ikke blir opplest som søkefelt pga. manglende navn på feltet. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som inneholder kodefeil. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at brukerne muligens ikke får innholdet presentert på riktig måte. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har komponenter på siden der navn/rolle ikke er bestemt i koden. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at det er vanskelig å definere hva hver enkelt komponent er. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .