Tilgjengelegheitserklæring for usn.no

 • usn.no
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, organisasjonsnummer 911 770 709
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på usn.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes bilder på nettstedet som mangler alternativtekst eller som har alternativtekst som gjentar synlig bildetekst. Det finnes svært mange sider og artikler på nettstedet. Alternativtekster blir fortløpende kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes podkaster med tale uten transkript. Alle nyproduserte podkaster har transkript.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes enkelte videoklipp med tale som ikke er tekstet. Vi vil etterstrebe å tekste nye videoklipp med tale. Nyere klipp er som hovedregel tekstet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikke hatt interne ressurser til å møte dette kravet. Alle videoer og podkaster USN produserer etter innføring av tilgjengelighetserklæring skal være tekstet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kan finnes feilformaterte eller feil bruk av tabeller i noen få artikler/sider. Søkefeltet i header kan mangle riktig kodet label. Alle sider og artikler er ikke testet. Vi jobber med å rette feil knyttet til informasjon og relasjoner.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kan finnes instruksjoner til brukeren basert på retning eller form (f.eks. "se nedenfor" eller "den runde record-knappen"). Brukere med assisterende teknologi vil måtte lete lengre ned på siden eller få knapper opplest. Vi vil forsøke å rette opp dette og også referere til overskrifter og lignende, når innhold blir revidert.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kan finnes enkelte skjemaer som ikke har korrekt formål med inndata (Telefon-felt skal f.eks. merkes input type=tel) Vi benytter også noen skjemaer fra tredjepartsløsninger hvor vi ikke har full tilgang til å endre kode og maler.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte lenker i tekst og lenker i tabeller, er kun markert med farger (ikke understrek)

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bildetekster på enkelte artikler med flere bilder har for lav kontrast. Lenker som er merket med lys grå understrek har for lav kontrast på understrekning.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

(studietilbudside) Studiemodell har lenker med tooltips som ikke kan åpnes/lukkes med tastatur, og innholdsoversikt kan ikke nås med tastatur/tabbing. Det samme gjelder "Side med møteinnkallingar", navigering pr år og søkeresultat filtervalg.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler mulighet til å hoppe til hovedinnhold ved navigering med tastatur (tabbing).

Dette gjelder alle sider.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kan finnes lenker på eldre innhold som har mangelfulle lenketekster/-formål. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte elementer mangler synlig fokus. I nettlesere som Chrome kan brukeren skru på ekstra uthevning av fokus under Innstillinger > Tilgjengelighet > "Vis en rask fremheving av objektet i fokus"

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes enkelte sider hvor deler av innholdet er på engelsk, hvor innholdet ikke er språkmerket korrekt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes html som ikke er gyldig i.h.t standarden HTML5. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber løpende med å forbedre innholdet vårt.