Tilgjengelegheitserklæring for eskjema.nkom.no

 • eskjema.nkom.no
 • NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET, organisasjonsnummer 974 446 871

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 10 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på eskjema.nkom.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler ARIA-labels på input-felter. Dette er ikke støttet i den versjonen av skjemamotor vi benytter i dag.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kontrast mellom bakgrunn og tekst for aktiv side på progresjonslinjen er for lav (1:2.98).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved mindre mobile flater forsvinner enkelte spørsmålselementer. Bruker må derfor skrolle horisontalt. Se ogspå krav 1.4.10.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved mindre mobileflater strekker innholdet seg utover rammene på skjermen slik at bruker må skrolle horisontalt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når tekstavstanden overstyres så forsvinner deler av navigasjonsmenyen.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler funksjon «Hopp til hovedinnholdet».

Innhald som bryt kravet i regelverket

Versjon av e-skjemamotor vi benytter i dag støtter ikke autogenerering av gode sidetitler.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema har kun én måte å navigere på (Forrige/Neste-knapper). Mangler funksjon "Hopp til hovedinnhold" og progresjonslinjen i toppen er ikke aktive lenker.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler tydelig fokus på Forrige/Neste-knappene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tjenesten benytter et rammeverket som gir to HTML kodefeil.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .