Tilgjengelegheitserklæring for lesja.kommune.no

 • lesja.kommune.no
 • LESJA KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 949 204
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
LESJA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på lesja.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lesja kommune kan ikkje garantere at det ikkje er lagt ut bilete utan alternativ tekst på våre nettsider. Dette jobbar vi kontinuerleg med å få identifisert og retta opp. Dette gjeld særskilt PDF-filer som er publisert, samt eldre artiklar på nettsida. 

Tilgjengelege alternativ

Gjennom fleire år er det publisert PDF-filar og nyheitsartiklar. Det blir for tidkrevjande å gå over alle desse. Kommunen vil da heller fokusere på at det framover blir løyst på ein god måte, og at vi får forankra tilgjengelegheitsarbeidet i heile organisasjonen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi brukar innsynsmodul for politiske saker med alle offentlege dokument lagt til sakene. Dokumenta er også lagt ved sending og opptak via KommuneTV. Leverandøren av løysinga har eiga løysing for dette, som vil vere på plass innan 1. februar 2023. 

Vi vil ta ei vurdering av kva for videoklipp som skal tekstast, og teste om det held med automatisk teksting eller om vi må finne ressursar til redaksjonelt arbeid i etterkant. Dette er mellom anna avhengig av kor god lyden er og om maskinell behandling forstår dialektene. 

Tilgjengelege alternativ

Saksfremlegg og presentasjonar på prosjektor tilgjengeleg under sending, og protokollar i innsynsløysing på heimesida til kommunen etter møtet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har funne nokre tilfeller av kontrast i designet der vi berre når 4,09:1 der minstekravet er 4,5:1

Tilgjengelege alternativ

Vi har tatt kontakt med vår leverandør for å korrigere dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi oppfyller i dag ikkje kravet på alle artiklar, men startar med å legge inn manuell tekst der bilder av tekst er relevant som meir enn illustrasjon. Andre stader legg vi inn alternativ tekst på bildet.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lesja kommune kan ikkje garantere for at dette er fulgt opp over alt, men vi jobbar kontinuerleg med å få retta opp i dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lesja kommune kan ikkje garantere for at dette er fulgt opp over alt, men vi jobbar kontinuerleg med å få retta opp i dette. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Lesja kommune vil kontinuerleg arbeide for at nettsida skal bli betre. Dette gjer vi sjølve, og gjennom regionalt samarbeid med alle kommunane i Nord-Gudbrandsdalen (Skjåk, Lom, Vågå, Lesja, Dovre og Sel).

Nokre konkrete tiltak:
1) Informasjonsansvarleg jobbar kontinuerleg med å luke ut feil og manglar. Til dømes ved å slette eldre nyheitsartiklar, oppdatere tekst på bilete og sørge for at tenestesider er uu-tilpassa.

2) Vi skal ha møte med redaktørar for nettsida, for å sørgje for at alle som jobbar med innhald gjer dette på ein best mogleg måte med tanke på tilgjengelegheit.

3) Februar skal nyttast til å forankre arbeidet i heile organsisasjonen, slik at dokument (t.d. Word og PDF-filer) blir uu-tilpassa i framtida.

4) Det blir jobba med å finne andre løysingar for publisering av handlings- og økonomiplanar, samt årsmeldingar, slik at vi kan legge fram dette på ein betre og meir oversikteleg måte enn som reine tekstdokument i word og PDF.