Tilgjengelegheitserklæring for Bømlo kommune

 • Bømlo kommune
 • BØMLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 834 210 622
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BØMLO KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Bømlo kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Møta er ikkje teksta, men ligg ikkje produsert utover 14-dagrs fristen.

Tilgjengelege alternativ

Som eit alternativ til teksting av dei politiske møta finst det protokoll frå møta. Dei vert publisert på nettstaden: Utvalsmøter - Møtekalender alle utval (elementscloud.no)

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema utanfor skjemaportalen vår (skjema.no) oppfyller ikkje dette kravet. Det vert jobba med å rette opp dette.

Tilgjengelege alternativ

Eigenproduserte skjema i PDF format. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

ikkje alle eigenproduserte skjema utanfor skjemaportalen vår (skjema.no) oppfyller dette kravet. Det vert jobba med å rette opp dette.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ledetekst kjem ikkje opp ved tastaturnavigering på eigenproduserte skjema eller i skjemaportal skjema.no. Me jobbar med å løyse dette

Tilgjengelege alternativ

Eigenproduserte skjema og skjema i skjemaportal har ledetekst ved musenavigering.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Våre eigenproduserte skjema stettar ikkje krava. Krava er stetta i skjemaportalen skjema.no. Me jobbar med å løyse dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Våre eigenproduserte skjema stettar ikkje krava. Krava er stetta i skjemaportal skjema.no. Me jobbar med å løyse dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Våre eigenproduserte skjema stettar ikkje krava. Krava er stetta i skjemaportal skjema.no. Me jobbar med å løyse dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Våre eigenproduserte skjema stettar ikkje krava. Krava er stetta i skjemaportal skjema.no. Me jobbar med å løyse dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Våre eigenproduserte skjema stettar ikkje krava. Krava er elles stetta i CSMet og skjemaportal skjema.no. Me jobbar med å løyse dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Våre eigenproduserte skjema stettar ikkje krava. Krava er elles stetta i CSMet og skjemaportal skjema.no. Me jobbar med å løyse dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Våre eigenproduserte skjema stettar ikkje krava. Krava er elles stetta i CSMet og skjemaportal skjema.no. Me jobbar med å løyse dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

IKT-løysingane i Bømlo kommune skal vere universelt utforma, intuitive og lette å bruka for alle. Dette er ein rapport som viser status på universell utforming. Rapporten tar blant anna for seg lovpålagde krav til universell utforming av IKT-løysingar som beskrevet i forskriften om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løysingar.

Les meir på uutilsynet om krav til universell utforming og tilgjengelegheitserklæringa: https://www.uutilsynet.no/tilgjengelighetserklaering/tilgjengelighetser…

Det er sett i verk arbeid med å gjere alle skjema og dokumenter publisert på nettstaden (og generelt i organisasjonen) i tråd med gjeldande uu-krav. Dette gjeld også dei som ikkje er digitaliserte - som må skrivast ut for signering og innsending manuelt. Det er i desse me per dato finn flest avvik med omsyn til uu-krava. Hovudredaksjonen har uu som fast punkt på sin møteagenda.