Tilgjengelegheitserklæring for Nettsøknader, tilgjengelig fra lanekassen.no

 • Nettsøknader, tilgjengelig fra lanekassen.no
 • STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING, organisasjonsnummer 960 885 406
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 17 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Nettsøknader, tilgjengelig fra lanekassen.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte steder har feil koding på overskrifter. Andre steder mangler main-element i koden. Disse feilene gjør det vanskeligere å få oversikt over sidene ved bruk av skjermleser og tastaturnavigering.

Feilen gjelder ikke i søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bakgrunnen låses ikke når modale vinduer vises, og disse får ikke automatisk fokus. Dette gjør det vanskelig å navigere med tastatur, og skjermlesere vil ikke oppfatte at det har dukket opp nytt vindu.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når brukeren velger liggende visning er det noen elementer i søknadene som blir uleselige. 

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feilmeldinger er bare identifisert med farge. Det kan gjøre det vanskelig for fargeblinde å oppfatte meldingene.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tekststørrelsen fungerer ikke optimalt når brukeren zoomer inn 200 %. Her er det elementer som ikke kommer med på skjermen, som gjør at brukeren ikke vil få tilgang til all informasjon på siden.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Funksjonalitet og informasjon går tapt ved bruk av zoom i søknadene.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søknadene har noe ikke-tekstlig innhold der kontrasten er for dårlig slik at det blir vanskelig å se disse elementene.

Feilen gjelder ikke søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tekst i søknadene som blir uleselig når tekstavstanden økes.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er informasjon som kun er tilgjengelig ved bruk av mouseover. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig ved tastaturnavigering.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å få tilgang til hele kalenderfunksjonen med bruk av tastaturnavigasjon.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse, søknad om fast rente, eller søknad om sletting av gjeld for kvotestudenter.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidetitler er ikke beskrivende nok for å sikre god forståelse av innhold og navigering ved bruk av skjermleser.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen interaktive elementer har ikke god nok fargekontrast. Det kan derfor være vanskelig å se at disse elementene er i fokus ved tastaturnavigering.

Feilen gjelder ikke søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ledeteksten i koden er ikke lik teksten man ser visuelt. Dette gjør det vanskelig for brukere med skjermlesere å navigere i søknaden og skjønne hvilket felt som skal fylles ut.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold i nedtrekksmenyer og kalenderfunksjonen er kun på bokmål. Språket kan ikke endres. Det er ikke markert for skjermleser at det blir lest opp innhold på et annet språk når søknaden vises på nynorsk eller engelsk.

Feilen gjelder kun søknadene om stipend og lån og søknaden om sletting av gjeld for kvotestudenter.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har steder hvor koden ikke følger standarden korrekt og inneholder feil som bryter mot WCAG. Vi har sett at på noen sider ble det samme ID-attributtet duplisert mer enn én gang. Andre steder er det brukt div-elementer inne i et legend-element. Disse feilene kan gjøre det vanskelig for skjermleseren å tolke innholdet på sidene riktig.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har flere typer innhold som ikke er tilgjengelig ved bruk av skjermleser og tastaturnavigering. Dette gjelder informasjon om at det mangler utfylling på siden, bruk av lenker i legend-elementer, datovelgeren er ikke tilpasset skjermleser og stegindikatoren som kun gir visuell informasjon. 

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søknadene har innhold som ikke leses opp automatisk. Dette gjelder pop-up vinduer og enkelte statusmeldinger.

 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .