Tilgjengelegheitserklæring for nordgudbrandsdal.no

 • nordgudbrandsdal.no
 • INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD FOR NORD-GUDBRANDSDAL, organisasjonsnummer 976 634 845
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 3 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD FOR NORD-GUDBRANDSDAL kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på nordgudbrandsdal.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kan ikke på det nåværende tidspunkt garantere at vi ikke har lagt ut bilder som ikke har alternativ tekst på sidene våre. Dette jobber vi målbevisst med å få identifisert og rettet opp. Dette kan også gjelde filer av PDF-format som er publisert tilbake i tid.

Enkelte statistikker har visuelle forklaringer for å illustrere tall og grafer over tid. Disse er ikke tilgjengelige for synshemmede. Dette arbeides det med å rette opp i nærmeste framtid.

Tilgjengelege alternativ

Enkelte statistikker har visuelle forklaringer for å illustrere tall og grafer over tid. Disse er ikke tilgjengelige for synshemmede. Dette arbeides det med å rette opp i nærmeste framtid. Dette vil bli gjort med å produsere lesbart tallmateriale som et alternativ til visuell framstilling.

Bilder har ellers alternativ tekst så langt vi har kontroll på, og det vil tilstrebes at alle bilder skal legges ut med alt. tekst i framtiden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Etter testing har vi funnet noen eksempler der kontrasten er for lav, nærmere bestemt 4,16:1 og 4,65:1 der minstekravet er 4,5:1.

Det vil arbeides med leverandør for å forbedre dette der det er mulig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har visuelle framstillinger av grafer og tall som ikke tilfredsstiller kravene per dags dato. Det jobbes med å tilby et tekstbasert alternativ til disse.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .