Tilgjengelegheitserklæring for ullensvang.kommune.no

 • ullensvang.kommune.no
 • ULLENSVANG KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 500 633

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ULLENSVANG KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på ullensvang.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alt ikke-tekstlig innhold som presenteres for brukeren, har ikkje eit tekstalternativ.

Det er feil i koding som leverandør jobber med.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabeller inneholder feil. Leverandør arbeider med retting. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikkje tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunnsfarger på nokre element. 

Farge på lenkjar står ikkje i tilstrekkelig kontrast til bakgrunnsfargen på nokre element.

Leverandør arbeider med retting av feil.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tastaturfeller på sida som må rettast opp i av leverandør. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikkje ein mekanisme for å omgå blokker med innhald som vert gjenteke på fleire nettsider. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i koding på nettsida; Overskrifter har feil i h1, h2 og h3 rekkjefølge.

Leverandør arbeider med retting. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tastaturbetent brukargrensesnitt har ein beteningsmodus der fokusindikatoren for tastaturet er synleg, men har nokre feil og fungerer ikkje optimalt. Leverandør jobber med løysinga. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er feil koding på nokre sider og dokument knytt til språk. Vi jobber saman med leverandør om retting av dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ein del pdf-dokument knytt til nettsida er ikkje merka med rett språk. Vi jobbar med å rette opp i dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har endring i farge på f.eks. lenkje-lister på seksjoner og i artiklar. Det vil sei at element med same funksjon på tvers av sider er ulike. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i kode knytt til parsing. Leverandør jobber med retting av feil. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi utbetrar nettsida vår knytt til universell utforming i samarbeid med leverandør. Vi skal utarbeida rutinar for oppfylging av dette arbeidet.