Tilgjengelegheitserklæring for kinsarvik.frivilligsentral.no

 • kinsarvik.frivilligsentral.no
 • ULLENSVANG KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 500 633

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 14 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ULLENSVANG KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på kinsarvik.frivilligsentral.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er varierande bruk at titlar på bilete. Leverandør jobbar med å forbetre dette i løysinga. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det vert i liten grad brukt tabeller på nettsidene og kokre tabeller kan mangla enkelte koder. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det kan vera enkelte stader der lenkjer og andre element vert markert med berre farge, men stort sett vert dette gjort med fleire visuelle endringar. Leverandør jobbar med å finna og korrigera stader der presentasjonen berre byggjer på farge.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det aller meste på nettsida har kontrast som tilfredsstiller krava, men det er nokre nettsider som nyttar ein seksjon med kvit skrift på grøn bakgrunn. Leverandør vil i samråd med NFS sjå på endringar av profilfargar for å auka kontrasten.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle bilete inneheld ikkje Alt-tekst. Dette vert det arbeida med å få lagt inn. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det er nokon stader at knappar og lenkjer må få auka kontrasten for å tilfredsstilla krava. Dette hengjer også noko på profilfargar som blir nytta.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Lange ingressar på nyheit og aktivitet vert klipt. Og større tekst/linjeavstand vil medføra at mindre tekst blir vist. Men funksjonelt har det lite og si i og med at brukaren kan opna nyheit/aktivitet for å lesa alt innhaldet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Noko innhald kan ha for mange lenkjer som kan skapa problem for tastaturbruk. Dette vil leverandør forbetra.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandør jobber med å utvikle fleire måter å navigere på. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Her er det feil i koding. Leverandør jobber med å forbetre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Her er det feil i koding. Leverandør jobber med å forbetre dette.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Her er det feil i koding. Leverandør jobber med å forbetre dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikkje innfridd
Nesting av lenkjer bryt valideringa. Her er det feil i koding. Leverandør jobber med å forbetre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Her er det feil i koding. Leverandør jobber med å forbetre dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .