Tilgjengelegheitserklæring for Datafabrikken

 • Datafabrikken
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Datafabrikken slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte mindre tekster (Feilmelding på skjema) bryter med kontrasten (4,15:1). Feil anvendelse av fargepalett. Dette gjør det litt vanskeligere for svaksynte å lese teksten.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere steder, som på førstesiden, vil TAB hoppe over enkelte element ikke nødvendigvis videre til neste element. Dette skjer på grunn av manglende fokus-informasjon for elementene på sidene. Det gjør det vanskeligere å navigere for blinde, svaksynte.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjermfelle på førstesiden i enkelte nettlesere (Vivaldi). Kravet er dermed ikke oppfylt, siden fokus flyttes mellom tre punkter nederst på førstesiden. Det gjør det vanskeligere å bruke tastaturkontroll.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden tabulator ikke havner på rett sted, vil markøren hoppe til feil punkt på nettsiden. Dette skyldes følgefeil fra mangel på fokuspunkter. Brukeren får ikke hoppet lett mellom fokuspunkter.

Tilgjengelege alternativ

Et alternativ kan være å bruke piltastnavigering, som fungerer. Altså skift og pil for å hoppe mellom ulike elementer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte sider, som søk og finn data, følger ikke en logisk vei for tastaturnavigering. Kategoriene er ikke valgbare med tastatur. Det gjør det vanskelig å velge disse for blinde og svaksynte.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Logoen har ikke alternativ tekst. Det gjør at den ikke har en beskrevet destinasjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempelvis på "Søk etter datasett" så vil ikke kategoriene merkes når man navigerer med tastatur. Det er også elementer i menyen som ikke blir riktig markert.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber fortløpende med å etterkomme krav og forbedre nettsidene basert på egne tester og tilbakemeldinger.