Tilgjengelegheitserklæring for Kikora

 • Kikora
 • ØRSTA KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 461 450
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 2 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ØRSTA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Kikora slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Manglende oppfylling av dette kravet gjelder matematikk-oppgaver hvor enkelte øvelser bruker spesifikke sensoriske egenskaper for å lære begreper og konsepter. For de minste elevene kan dette være å sortere basert på farge, eller sortere geometriske figurer. For eldre elever kan det være å lese av grafer. Vi vurderer akkurat nå om dette kan løses med alternativ tekst alene - i så fall vil vi ikke være i brudd. Alternativet er å slå av disse oppgavene for enten alle elever, eller via løsninger for særskilt tilrettelegging vi nå bygger. Sistnevnte er på plass september 2023"

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Noen av de interaktive oppgaver i Kikora kan ikke brukes med et tastatur per i dag. Dette fordi de er bygget i en tredjepartsløsning (Geogebra) som brukes i store deler av markedet og ikke har god støtte for dette. Kikora jobber med å utvikle en egen plattform som skal gjøre det mulig å bygge fullt funksjonelle interaktive løsninger. Dette arbeidet pågår og oppgaver byttes ut gradvis de neste årene. Diskrimineringsnemda har anerkjent den tekniske kompleksiteten rundt dette, og viktigheten av visuelle didaktiske objekter for matematikklæring, og har dermed ikke pålagt Kikora en rettefrist her (en form for midlertidig dispensasjon). I tillegg har Kikora fått støtte fra UDIR for å lage en særskilt tilrettelagt løsning hvor oppgaver som ikke fungerer med tastatur kan slås av for utvalgte grupper elever. En løsning hvor disse oppgavene er slått av for brukere som ønsker det er på plass til september 2023"


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .