Tilgjengelegheitserklæring for patentstyret.no

 • patentstyret.no
 • PATENTSTYRET, organisasjonsnummer 971 526 157

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 17 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
PATENTSTYRET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på patentstyret.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som ikke gir tekstalternativ for innhold som ikke er tekst. Dette skyldes prioriteringer da siden ble opprettet/løsningen ble utviklet. Det betyr at brukere ikke får tekstbeskrivelse av en del bilder/grafikk på siden eller i PDF-er. Vi jobber med å rette dette..

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har en del forhåndsinnspilt video med lyd uten teksting (opptak av kurs). Dette skyldes prioriteringer da innholdet ble opprettet. Det betyr at bruker ikke har mulighet til å se teksting av video. Vi jobber med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som ikke er kodet som det ser ut som (i PDF-er). Dette skyldes prioriteringer da PDF-skjema ble utviklet. Det betyr at bruker ikke alltid får presentert innhold tilpasset behovene sine. Vi jobber med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har skjemaer på siden som ikke er kodet med inndataformål. Dette gjelder tredjepartsverktøy. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet/manglende funksjonalitet fra leverandøren. Det betyr at det kan være vanskeligere for brukeren å fylle ut skjemaene det er snakk om. Vi jobber sammen med leverandørene våre for å rette dette..

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold i PDF-er som bygger utelukkende på farge. Dette skyldes prioriteringer da PDF-ene ble utviklet. Det betyr at noen brukere kanskje ikke oppfatter lenker i PDF-ene. Vi jobber med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold i PDF-er som forsvinner ved zooming til 400 prosent. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at bruker må rulle horisontalt og opp/ned for å se all informasjon. Vi jobber med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden i PDF-er som har for svakt kontrastforhold. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at noen brukere kanskje ikke oppfatter skjemafelt. Vi jobber med å rette dette.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noe innhold på siden som ikke kan navigeres til/brukes ved hjelp av tastatur. Dette gjelder bl.a. tredjepartsverktøy/-skjemaer. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr brukere som navigerer med tastatur ikke får tilgang på enkelte lenker og knapper. Vi jobber sammen med leverandørene våre for å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som fører til tastaturfeller. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at brukere som navigerer med tastatur kan ha vanskeligheter med å bruke hele siden. Vi jobber sammen med leverandøren vår for å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold i PDF-er som ikke har nyttige og tydelige sidetitler/fanetitler. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at brukeren ikke får en god beskrivelse av innholdet. Vi jobber med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold i PDF-er som ikke blir presentert i logisk rekkefølge. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at brukeren kan oppleve en annen rekkefølge på tastaturnavigasjon enn visuell leserekkefølge. Vi jobber med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold i PDF-er som ikke får synlig fokus når du navigerer med tastatur. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at bruker ikke kan betjene alle felt med tastatur. Vi jobber med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språket i PDF på siden er ikke angitt i koden. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at skjermleser ikke oppfatter hvilket språk PDF-en er på. Vi jobber med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som gjør at endringer i et skjemafelt gir kontekstendringer. Dette gjelder tredjepartsverktøy/-skjemaer. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at det kan være vanskelig å bruke skjemaer på riktig måte. Vi jobber sammen med leverandørene våre for å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden og i PDF-er som gjør at det er vanskelig å oppdage feil utfylling av skjemaer. Dette gjelder tredjepartsverktøy/-skjemaer og skjemaer i PDF. Dette skyldes andre krav til universell utforming da løsningen ble utviklet. Det betyr at bruker ikke får vite hvor feilen har oppstått/tekstbeskrivelse av feilen. Vi jobber sammen med leverandørene våre for å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som gjør at brukeren ikke får forståelige forslag for å rette feil ved utfylling av skjema. Dette gjelder tredjepartsverktøy/-skjemaer. Dette skyldes andre krav til universell utforming da løsningen ble utviklet. Det betyr at bruker ikke får vite hvor feilen har oppstått/hva feilen gjelder. Vi jobber sammen med leverandørene våre for å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som inneholder kodefeil. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at brukerne muligens ikke får innholdet presentert på riktig måte. Vi har kontaktet leverandøren/utvikler for å få rettet dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .