Tilgjengelegheitserklæring for patentstyret.no

 • patentstyret.no
 • PATENTSTYRET, organisasjonsnummer 971 526 157
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
PATENTSTYRET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på patentstyret.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold som ikke gir brukeren alternativ når innholdet som presenteres er kun gjennom video eller lyd. Personer som er døve eller har nedsatt hørsel, er blinde, svaksynte, døvblinde eller har nedsatt kognisjon, kan ha utfordringer med å oppfatte innholdet.

Tilgjengelege alternativ

Det finnes andre steder på nettsiden som dekker samme informasjon, som er universelt utformet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke kravet til synstolking til alle forhåndsinnspilte videoer. Vi har flere videoer uten alternativ for synstolking. Personer som er blinde, har nedsatt syn eller nedsatt kognisjon, kan ha vansker med å oppfatte innholdet i disse videoene. Vi ser på tiltak for synstolkning i løsningen vi bruker nå.

Tilgjengelege alternativ

Mye av innholdet som forklares i videoer er også dekket på andre steder på nettsiden, der det er universelt utformet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på nettsiden som ikke er formatert på korrekt måte. Dette fører til at personer som er blinde eller døvblinde vil ha problemer med å oppfatte innholdet ved bruk av hjelpemiddelteknologi. Vi tar kontakt med leverandør av nettside for å løse dette.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har skjemaer på siden som ikke er kodet med inndataformål. Dette gjelder tredjepartsverktøy. Dette fører til at personer med nedsatt kognisjon eller nedsatt motorikk kan ha problemer med å oppfatte innholdet. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet/manglende funksjonalitet fra leverandøren.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språket i PDF på siden er ikke angitt i koden. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at skjermleser ikke oppfatter hvilket språk PDF-en er på. Vi jobber med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har tekst på nettsiden som ikke er formatert på korrekt måte. Dette kan føre til at personer som bruker opplesningsmaskiner vil ha problemer med å tolke innholdet på siden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som ikke er formatert på korrekt måte. Dette kan føre til at personer som er blinde eller har nedsatt syn, og personer som bruker ulike typer hjelpemiddelteknologi (skjermleser, skjermforstørrer og programvare for talegjenkjenning), vil ha problemer med å oppfatte innholdet.

Tilgjengelege alternativ

Det aktuelle innholdet dekkes flere steder på nettsider, der det er universelt utformet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold som ikke er formatert på korrekt måte. Dette kan føre til at personer som er blinde, har nedsatt syn eller nedsatt kognisjon vil ha problemer med å oppfatte innholdet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .