Tilgjengelegheitserklæring for KS Læring

Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STAVANGER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på KS Læring slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Videoer som legges inn kommer fra eksterne løsninger som Youtube og Vimeo. Disse har ofte autogenererte transkribsjoner. Ellers bestemmer kommunene selv hva de vil legge inn av video og tekster. Derfor kan det forekomme at man finner videoer eller lydklipp som ikke tekst. Vi jobber med å gjøre det lettere for kommunene å alltid legge ut tekst sammen med video/lydklipp.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kundene i KS Læring samt tredjeparts kursutviklere, er innholdsleverandører i KS Læring. Løsningen har støtte for lagring av videoer, og kobling til medielagringsløsninger der videoer ligger - men ikke produksjon av video. Hvorvidt videoinnholdet kommer frem i form av tekst, er avhengig av at innholdsleverandør passer på at så er tilfelle.  KS Læring støtter  opplasting av VTT-filer for teksting av videoer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen av overskriftene hopper over nivåer. H1 er tilstede, resten av overskriftene er H5 (filterne). De burde antagelig vært H2. På kalenderen finnes det en knapp for å åpne kalender. Denne er kodet som lenke, men burde være en knapp. Søkeresultat burde vært kodet som en liste (<ul>, <li>). Dato er kodet som som <strong>, men vært <date>. For å filtrere resultatetene brukes det lenker, men burde kanskje vært checkbokser. Knapp for "fjern filter" er ikke kodet som knapp, men en <div>-tag.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Knapp for å bytte til listevisning/rutevisning har dårlig kontrast (oppfyller ikke AA) når den er i "ikke valgt"-tilstand. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brødsmulestien har en lenke til gjeldende side. Dette bør være en label. Hamburgermeny/sidemeny i tillegg til en annen meny kan være forvirrende, fordi noen brukere man få problemer med å finne fram.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På noen kurs har man en select i bunnen som brukes til å navigere til ulike deler av kurset. Dette er ikke helt forventet, og burde vært løst på en annen måte, f.eks med lenker.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På filter (søkesiden): Det er mulig å velge en fra-dato som er lenger fram i tid enn til-dato. Det kommer ingen feilmelding på hva som er galt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Som nevnt i 3.3.1 er det mulig å velge fra-dato som er lenger fram i tid enn til-dato. Man får ingen forslag til hvordan feilen kan rettes.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Fjern filter" burde være button, men er en div. Ved å gi knappen riktig rolle, vil det også være mulig å bruke tastatur for å fokusere den. 
Filteroverskrifter har cursor pointer ved hover, men det går ikke an å trykke på de. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .