Tilgjengelegheitserklæring for Weedensenteret.no

 • Weedensenteret.no
 • HELSEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 983 544 622
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSEDIREKTORATET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Weedensenteret.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes ikke-tekstlig innhold på siden som mangler alt-tekst. Dette kan gjøre nettsiden utilgjengelig for personer som kan ha vansker med å oppfatte visuelt innhold.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden blir utilgjengelig dersom den vises i liggende stilling på mobil. Dette kan gjøre siden utilgjengelig for personer med nedsatt syn eller håndfunksjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noe innhold blir utilgjengelig dersom man endrer størrelse til 200 % som kan medføre problemer eller gjøre siden utilgjengelig for svaksynte personer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden blir utilgjengelig ved en forstørrelse på 400 %.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes ikke-tekstlig innhold på siden som ikke har god nok kontrast, som kan gjøre siden utilgjengelig for svaksynte.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å betjene alt innhold på siden med tastatur. Dette kan gjøre siden utilgjengelig for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden som skaper tastaturfeller. Dette kan gjøre siden utilgjengelig for blinde, svaksynte og personer med nedsatt mototrikk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden som beveger seg i mer enn fem sekunder uten at man kan pause, stoppe eller skjule det. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt kognisjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å hoppe til hovedinnholdet. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt syn, motorikk og kognisjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold på siden er ikke presentert i en logisk rekkefølge ved bruk av tastaturnavigasjon. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt syn, motorikk og kognisjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold som ikke enkelt kan nås med pekerinput som kan gjøre siden utilgjengelig for personer med nedsatt håndfunksjon, motorikk og kognisjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden som ikke er tilgjengelig for personer som bruker hjelpemiddelteknologi. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt syn og motorikk.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det er viktig for oss at weedensenteret.no skal kunne brukes av alle. Gi oss beskjed om du kommer over noe som ikke er tilgjengelig for deg. Bruk tilbakemeldingsfunksjonen (e-post: postmottak@helsedir.no)