Tilgjengelegheitserklæring for grong.kommune.no

 • grong.kommune.no
 • GRONG KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 010 853
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
GRONG KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på grong.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen av bildene på nettsiden mangler alternativ tekst. Vi har for dårlige rutiner på arbeidet med bilder og alternativ tekst.

Når ikke alle bilder og illustrasjoner har alternativ tekst vil vi ikke kunne formidle samme informasjon til alle våre brukere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen videoer på nettsiden som ikke er tekstet. Årsaken til dette er manglende kompetanse og ressurser.  Videoer som ikke blir tekstet skal avpubliseres etter 14 dager.

Vi har videoer som vi ikke er rettighetseiere av, men som vi har tillatelse til å benytte. Disse blir tekstet om rettighetseiere velger å tekste de. I all hovedsak handler det om videoer med iframe fra Youtube.

Når ikke alle videoer er tekstet vil vi ikke kunne formidle samme informasjon til alle våre brukere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen videoer på nettsiden som ikke er tekstet. Årsaken til dette er manglende kompetanse og ressurser. 
Når ikke alle videoer er tekstet vil vi ikke kunne formidle samme informasjon til alle våre brukere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen videoer på nettsiden som ikke er synstolket. Årsaken til dette er manglende kompetanse og ressurser. 
Når ikke alle videoer er synstolket vil vi ikke kunne formidle samme informasjon til alle våre brukere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Dette kan føre til at det blir problemer med å få riktig rekkefølge på opplest tekst. Det er vår leverandør som må rette dette problemet. 

Flere tabeller i dokumenter på nettsiden mangler overskriftsrader og er omfattende. Dette gjør det vanskelig å få opplest innhold på en forståelig måte. Vi arbeider med å få lagt alt innhold fra dokumenter i en dokumentleser slik at innholdet skal kunne leses av alle. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har flere bilder og illustrasjoner som inneholder tekst og der teksten ikke presenteres som ren tekst. Vi arbeider med å få på plass rutiner for dette i tillegg til opplæring for ansatte som skriver på nettsiden

Vi vil derfor ikke kunne formidle samme informasjon til alle våre brukere.

 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen av lenketekstene på siden har ikke en god nok beskrivende lenketekst. Det kan derfor bli vanskelig for enkelte brukere å forstå hvor lenken fører.

Vi arbeider med å lage nye lenketekster der det er behov for dette. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ansvarlig for nettsiden har regemlessig opplæring av ansatte som har fått tilgang til å publisere innhold på nettsiden.

Tema for opplæringen:
Universell utforming, skriveregler og klart språk er tema i denne opplæringen.

I tillegg er det gjennomført opplæring med fokus på tekstbehandleren Word og html-editorer. Det er de samme temaene gjennomgått. Bakgrunn for behovet er at noe av informasjonen som produseres i sak/arkiv-systemet eller fagapplikasjonene kan bli brukt som filvedlegg på nettsiden. Da som .pdf-dokumenter.