Tilgjengelegheitserklæring for vestre slidre kommune

 • Vestre Slidre kommune
 • VESTRE SLIDRE KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 382 157

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VESTRE SLIDRE KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Vestre Slidre kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er avvik ved at enkelte bilder ikke har alternativ tekst, eksempel logo. Bilder har alternativtekst, men det kan forekomme noen bilder det mangler på. Dette vil gjennomgås. Lenka bilder brukes i liten grad, er plassert i tekstblokk med tilhørende tekst der det er brukt. Bilder med klikkbare områder og CAPTCHA er ikke brukt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er for store forskjeller på innholdets rekkefølge når CSS-stiler skrus av

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjemaelementer er ikke kodet med inndataformål ved hjelp av blant annet type- og autocompletetagger.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglende fargekontrast på logo og melding om bruk av cookies.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidene for skjema har deaktivert mulighet for skallering av side. "maximum-scale" i meta tag deaktiverer zooming på mobile enheter (android). Dette gir problemer for personer med nedsatt syn som trenger å øke størrelse for å se tekst. Feil er meldt til systemleverandør for utbedring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes bilder av tekst på nettstedet. Disse fases ut og endres til tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidene for skjema har deaktivert mulighet for skallering av side. "maximum-scale" i meta tag deaktiverer zooming på mobile enheter (android). Dette gir problemer for personer med nedsatt syn som trenger å øke størrelse for å se tekst. Feil er meldt til systemleverandør for utbedring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Toppmeny forsvant ut fra navigeringslinjen ved test av script for tekstbeholdere for variabel bredde, som førte til hvit tekst på hvit bakgrunn. Ellers passerte andre deler av nettsiden.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden inneholder mange lenker som ikke tydelig definerer målet når man transporteres til andre nettsteder. Lenker som henviser til dokumenter inneholder format og størrelse, men det kan gjerne språkvaskes (f.eks. fra "klikk her for å lese mer om rapporten" til rapportnavn/år

Innhald som bryt kravet i regelverket

Navn på komponenter starter ikke med ledetekst, mal for nettside er utviklet med genererte navn/id som der deler av navnet inneholder tekst/ledetekst. Det kan gi problemer for bruker med avgrenset eller uten syn samt redusert hørsel med nettleser som basserer presentasjon på html navn.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det skrives artikler på flere språk/målformer, dette er ikke nødvendigvis presisert. Vi gjennomgår artikler og retter opp språkkode ved revisjon av den enkelte artikkel.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det benyttes en iframe ved bestilling av innsyn som mangler tittel (title eller aria-label). Feil er meldt til systemleverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Statusmelding ved feil på bestilling av innsyn i dokumenter vises ikke tilstrekkelig. Gir ulemper for bruker ved at man ikke oppfatter hva som er feil godt nok. Avvik er meldt til systemleverandør.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vestre Slidre kommune vil kontinuerlig framover arbeide med forbedringer.