Tilgjengelegheitserklæring for Campus Ålesund

 • Campus Ålesund
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 16 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Campus Ålesund slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Med unntak av bildene i seksjonen “Disse finner du på Campus” på forsiden og kontaktsiden, mangler de fleste av bildene på nettsiden en alternativ tekst, da dette ikke er lagt inn i koden. Brukere som er avhengig av alternativ tekst får derfor ikke tilgang til informasjon som kommer frem gjennom bilder, og de vil ikke kunne skille mellom informative og dekorative bilder.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Den innebygde videoen fra WWF sin Youtube-kanal med tittel “IkkeBidra” på siden Utdanning og havet - For lag mangler et alternativ til innhold som kun presenteres som video, da lydsporet verken beskriver eller gjengir innholdet i videoen. Blinde eller svaksynte vil ikke ha tilgang til innholdet i videoen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Den innebygde videoen fra WWF sin Youtube-kanal med tittel “La barna våre vokse opp med et sunt og levende hav” på siden Utdanning og havet - For lag mangler teksting for forhåndsinnspilt lydinnhold. Døve eller brukere med nedsett hørsel vil ikke ha tilgang til innholdet i videoen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På mange av sidene mangler det et overskriftsnivå <h1>, og sidene starter rett på <h2>. Det er også noen steder hvor overskriftsnivåer hoppes over: Utdanning og havet - For lag: Overskriftsnivå hopper fra <h1> til <h5> og CampusUka: Overskriftsnivå hopper fra <h1> til <h3>. Det finnes lister med tekst på sidene Utdanning og havet - For lag, Utdanning og havet - Om havløftet og Kontakt-siden som ikke er kodet som nummererte eller unummererte lister. Informasjon og relasjoner som ikke er programmeringsmessig bestemt gjør det vanskeligere for blinde og døvblinde, da brukaragenter og datahjelpemiddel ikke kan presentere innhold tilpasset de ulike brukerne sine behov.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feltene i skjemaet “Påmeldingsskjema Havløftet 2022” mangler formål med inndata, det er ikke programmeringsmessig bestemt hvilke spesifikke typer data som brukeren skal skrive inn. Dette skyldes begrensninger i Microsoft Forms, som er brukt til å lage påmeldingsskjemaet. Brudd på kravet gjør det vanskeligere å for brukeren å fylle ut skjema, spesielt for personer med for eksempel hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne, dysleksi eller personer med nedsatt motorikk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenkene til undersidene på siden Utdanning og havet - Havløftet 2022 er kun markert med farge. Dette gjør dem vanskelig å oppfatte for personer som er blinde, svaksynte eller fargeblinde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tilfeller av tekst på nettsiden der kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen er mindre enn 4,5:1. Dette gjelder hjelpetekst på ekspanderbare paneler på forsiden og kontaktsiden, og på siden Utdanning og havet - Havløftet 2022 og dens undersider har teksten for dato for publisering og lenken til alle innlegg for dårlig kontrast. På siden CampusUka har noen av merkelappene for type aktivitet på arrangementene for dårlig kontrast. Dårlig kontrast på teksten kan gjøre den vanskelig å lese under krevende lysforhold, eller for de som er svaksynte, dyslektikere og fargeblinde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På forsiden- og kontakt-siden i de ekspanderbare panelene under seksjonen “Disse finner du på Campus” blir teksten som beskriver hver utdanningsinstitusjon ikke større når man endrer tekststørrelse i nettleserne Chrome, Firefox og Edge. Dette gjelder også på CampusUka-siden for teksten som beskriver hvert arrangement, og knappetekster for små knapper på disse sidene. Alle disse tekstene er satt i pixler i koden og skalerer derfor ikke. 
Teksten på i påmeldingsskjema Havløftet 2022 blir heller ikke større, dette skyldes begrensninger i Microsoft Forms, som er brukt til å lage påmeldingsskjemaet.
Tekst som ikke kan forstørres gjør det vanskelig for personer med moderat nedsatt syn å lese teksten uten bruk av hjelpemidler. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold skal kunne endres til 400 prosent størrelse ved 1280 piksler bredde på alle deler av nettsiden, unntatt undersiden Utdanning og havet - Havløftet 2022 - For lag. De 3 innebygde Youtube-videoene på denne siden faller utenfor containeren til siden og gjør at brukeren må scrolle horisontalt for å se hele videoen. Dette gjør det vanskeligere å bruke siden for personer med nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes ikke en mekanisme for å hoppe til hovedinnholdet på siden, dette gjelder alle sidene på nettsiden. Det gjør at personer som er avhengige av å bruke tastatur og skjermforstørrer eller skjermleser bruker lengere tid på å komme til hovedinnholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidene på nettsiden har titler, men ikke alle titlene beskriver den aktuelle sidens emne eller formål, og ikke alle titlene er unike. Mangel på beskrivende sidetitler gjør det vanskeligere å identifisere om innholdet på en nettside er relevant, og brukerne kan ikke enkelt identifisere hvor de er uten å lese eller tolke innholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle lenkene på siden som er kodet til å se ut som knapper mangler fokusmarkering, og dette gjelder de fleste lenkene på nettsiden. Dette skyldes at klassen for lenkene er kodet med “outline:none”. De innebygde Youtube-videoene har fokusmarkering, men den kan være vanskelig å oppfatte for brukere med nedsatt syn fordi den er utydelig. På påmeldingsskjema Havløftet 2022 er fokusmarkeringer er tilstede, men de er lite synlige på tekstfelter og “Submit”-knappen, dette skyldes begrensninger i Microsoft Forms, som er brukt til å lage påmeldingsskjemaet. Når det mangler synlig fokusmarkering blir det vanskelig for de som er avhengig av å bruke tastatur for å betjene nettsiden, fordi brukeren ikke kan se hvilket element som er navigert til og er i fokus til enhver tid.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I påmeldingsskjema Havløftet 2022 finnes det en blanding av norsk og engelsk tekst som ikke har angitt gyldig språkkode i HTML-koden. Norsk tekst brukes på introduksjonen, spørsmålene og svaralternativer, og engelsk tekst på feilmeldinger, placeholders, send inn-knapp og informasjonstekst i footer av skjemaet. Dette skyldes begrensninger i Microsoft Forms, som er brukt til å lage påmeldingsskjemaet. Feil eller manglende språkkoder kan gjøre det vanskelig for de som bruker ulike hjelpemiddelteknologi (skjermleser, tekst-til-tale-teknologi) eller funksjonalitet for teksting.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I påmeldingsskjema Havløftet 2022 er ikke feilmeldingene “This question is required” koblet kodemessig til det aktuelle skjemaelementet, og vil derfor ikke bli lest opp når man fokuserer på skjemaelementet som har en feil. Dette skyldes begrensninger i Microsoft Forms, som er brukt til å lage påmeldingsskjemaet. Feilmeldinger som ikke er riktig koblet til skjemaet gjør nettsiden mindre brukervennlig, spesielt for blinde, svaksynte, døvblinde og de med nedsatt kognisjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden inneholder noen små feil relatert til koding av datoformat, feil nøsting av elementer og overflødig bruk av <p>-tagger og roller på HTML-elementer. Syntaksfeil kan gjøre at nettlesere, skjermlesere eller hjelpemiddelteknologi tolker eller presenterer innholdet på ulikt vis, eller ikke klarer å tolke innholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Iframe-elementene for innebygde Youtube-videoer mangler tittel-attributt. Dette gjelder sidene: Forsiden, Utdanning, Utdanning og Havet, Utdanning og havet - For lag. En iframe må ha et meningsfullt navn for at det skal være tilgjengelig. Dette kan gjøre det vanskeligere for brukere som trenger hjelpemiddel for å tilgang til innholdet, spesielt for de som er blinde, svaksynte, døvblinde eller har nedsatt motorikk.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .