Tilgjengelegheitserklæring for Klimautvalget2050.no

 • Klimautvalget2050.no
 • KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET, organisasjonsnummer 972 417 882
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 3 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Klimautvalget2050.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har lenket til et opptak fra en klima- og petroleumsdebatt som utvalget deltok på og et opptak av et frokostseminar utvalgsleder innledet på. Opptakene er gjort tilgjengelig ved hjelp av en lenker til en video på youtube som er henholdsvis 1 time og 20 minutter, og 2 timer og 30 minutter lange. Det er for ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ for vårt tilfellet på nåværende tidspunkt. Innholdet er i tillegg lite i bruk.

Tilgjengelege alternativ

Vi har en tekst om arrangementene på samme side hvor lenke til opptakene presenteres.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

I en nettsak om innspill utvalget har fått på sin delrapport er ordskyer brukt for å visualisere poengene som gikk igjen i innspillene. Det er brukt forklarende tekst, men dette er ikke et fullgodt alternativ. Vi vil jobbe med å utvikle dette videre for å oppfylle dette kravet. 

Tilgjengelege alternativ

Vi har lenker til dokumentene hvor informasjonen som ordskyene baserer seg på er samlet, men dette er ikke gjengir ikke det samme som ordskyene. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

DSS har ikke funksjonalitet for å vise dette i den tekniske løsningen per 7.12.22. Dette kan bli innført senere.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .