Tilgjengelegheitserklæring for Gyldendal Norsk Forlag

 • Gyldendal Norsk Forlag
 • ØRSTA KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 461 450

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ØRSTA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Gyldendal Norsk Forlag slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"I løsningen Smart bok, som også benyttes i Skolebiblioteket i Skolestudio, er det bilder som mangler alternativ tekst. Tekniske tilpasninger fra tredjepartsleverandøren av løsningen forårsaker at funksjonalitet overskriver alternative tekster, som ligger i grunnlaget vi publiserer. Konsekvensen av overskrivingen er at skjermleserbrukere i visse tilfeller ikke får lest opp teksten som forklarer bildene. Vi jobber tett med leverandøren for å kunne løse dette innen 15. februar."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold i løsningen som ikke er omfattet av dette kravet (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html). Det gjelder innhold som krever todimensjonalt layout for å forstå og bruke, herunder avanserte matematikkverktøy, skriveverktøy, digitale arbeidsrom, interaktive bilder, diagrammer, tabeller, video, spill, og kart."

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"I Smart Bok er det tileggsfunksjonalitet for notater og tekstmarkering som ikke er tilpasset tastaturbetjening. Manglende tastaturnavigering skaper problemer for elever som ikke bruker/kan bruke mus. Den tekniske løsningen er levert av tredjepartsleverandør, som vi jobber tett med for å kunne løse problemet. Målet er å tilby tastaturnavigering innen 15. februar. Frem til dette er løst vil brukere som er avhengig av tastaturnavigering ikke få tilgang til denne tileggsfunksjonaliteten."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"I Smart Vurdering har vi for hver oppgavetype har vi lagt inn en tidsbegrensning. Det innebærer at elevene som har best kompetanse, altså god tallforståelse og telleferdigheter, mye faktakunnskap og effektive strategier, får flere stadig vanskeligere oppgaver. De elevene som på grunn av lite faktakunnskaper og tungvinte strategier bruker lang tid på de første deloppgavene, får ikke de vanskeligere deloppgavene. På den måten vil Multi Smart Vurdering gi flest poeng til de elevene med best kompetanse, noe som er hensikten med prøven. Det er viktig å være klar over at tidsbegrensning ikke er noe elevene legger merke til. De løser de oppgavene de får, og får ikke innsikt i ev. oppgaver som de ikke får. Tidsstyringen er også gunstig fordi den sikrer at elever som bruker lang tid per oppgave ikke blir sittende svært lenge med oppgavesettet. Om elever, særlig så unge som disse, holder på svært lenge med en prøve, vil de kunne bli slitne og ukonsentrerte, noe som øker sjansen for at de gjør feil til og med på oppgaver de egentlig har kompetanse til å klare. Med tidsstyring får alle elevene de enkleste oppgavene av hver oppgavetype innenfor omtrent samme tidsperiode, ca. 30-40 minutter."

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"I Smart Bok er det i enkelte tekster benyttet ulike språk, f.eks. enkeltsetninger eller korte dikt på engelsk i en norsk tekst. Det er tilfeller der språkkodingen er feil. Det skaper problemer for elever som bruker skjermlesere for da blir det innholdet lest med feil uttale. Tekstene er kodet på nytt og er p.t. under testing. Vi jobber mot at skjermleser leser riktig språk i henhold til ny koding innen 15. februar. I Ordnett er det enkelte oppslag som mangler rett språkkoding. Det skyldes at Ordnett er basert på ulike ordbøker som kan ha inkonsekvent språkangivelse. Konsekvensene for brukere vil være at disse oppslagene kan bli lest med feil uttale."

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

"I Skolestudio kan brukere skrive inn svar på oppgaver for dette kravet som omtales som "skjemafelt". Å enkelt og effektivt, ved hjelp av tastatur, kunne hoppe fra felt til felt i et skjema på en webside er nyttig og effektivt for alle. Men når et digitalt læringsforløp sidestilles med utfylling av et skjema, oppstår det noen utfordringer. Et læringsforløp kan ha helt motsatte behov. For eksempel vil vi ikke at eleven skal kunne hoppe fra oppgave til oppgave uten å måtte lese fagstoffet som oppgaven baserer seg på. Vi har testet dette med skjermleserbrukere som mener vår løsning fungerer godt for skjermleserbrukere i en pedagogisk kontekst. Vi venter også på flere testrapporter fra eksterne eksperter."


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .