Tilgjengelegheitserklæring for ent3r.no

 • ent3r.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 23 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på ent3r.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Det finnes ikke-lenkede bilder, som er sanseopplevelser, blant annet øverst på flere sider, i lenkeblokker og i artikler. Disse mangler tekstalternativ som gir tilstrekkelig beskrivende identifikasjon. Konsekvensene av dette er at brukere som har vansker med å oppfatte visuelt innhold får en dårligere brukeropplevelse. 
 • Det finnes meningsbærende bilder i form av logoer i footer. Disse mangler tekstalternativ. Det finnes også meningsbærende bilder i artikler, som blant annet inneholder tekst. Disse har ikke tilstrekkelig tekstalternativer. Konsekvensene av dette er at informasjon på nettstedet er utilgjengelig for brukere som har vansker med å oppfatte visuelt innhold, og omkringliggende innhold kan oppfattes som usammenhengende. 
 • Det finnes lenkede bilder i modalmeny som åpnes gjennom "Se våre andre sider". Disse lenkene mangler lenketekst og/eller tekstalternativ. Konsekvensen av dette er at innholdet er utilgjengelig for brukere som anvender hjelpemiddelteknologi.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes enkelte videoer uten teksting på nettsiden. Konsekvensene av dette er at innholdet er utilgjengelig for brukere som har vansker med å oppfatte lyd. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes overskrifter i footer som ikke har riktig overskriftsnivå. Konsekvensene av dette kan være at innholdet ikke blir presentert riktig av ulike brukeragenter eller datahjelpemidler, for eksempel skjermleser, til brukere som anvender disse.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes et subdomene for påmelding til gratis leksehjelp hvor korrekt leserekkefølge ikke er ivaretatt programmeringsmessig. Enkelte sider inneholder instruksjoner for bruk av skjema, og disse havner etter skjemaet i den programmatiske rekkefølgen. Konsekvensen av dette kan være at brukere som anvender hjelpemiddelteknologi ikke oppfatter viktig informasjon før utfylling av skjema. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes skjema nettsiden hvor inputfeltene ikke kan bestemmes programmeringsmessig. Dette gjør at at brukere ikke kan autofylle felter som navn, telefonnummer og så videre. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes tekst-elementer med mindre enn 4.5:1 kontrast til bakgrunn eller deler av bakgrunn.

Dette gjelder følgende elementer:

 • Overskrifter 
 • Stikkord på lenkeblokker 
 • Ledetekster og feilmeldinger i skjema
 • Bildetekster
 • Tekst i knapper
 • Tekst i trekkspill-menyer
 • Lenker
 • Enkelte vanlige tekstblokker

Noen av disse elementene har tilstrekkelig kontrast i sin normale CSS-tilstand, men mangler tilstrekkelig kontrast i hover- eller fokus-tilstand. Konsekvensen av dette er at svaksynte og fargeblinde vil ha vansker med å navigere og oppfatte innhold på nettsiden. 

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Det finnes en tekstboks på kontakt-siden hvor hvert ord brytes over mange linjer ved 200% tekststørrelse. Konsekvensen av dette kan være at svaksynte vil ha vansker med å lese innholdet. 
 • Det finnes et subdomene for påmelding til gratis leksehjelp som inneholder tekstboks hvor hvert ord brytes over mange linjer ved 200% tekststørrelse. Enkelte av disse tekstboksene inneholder instruksjoner for bruk av skjema. I denne tekstboksen er det også en knapp med tekst som flyter ut av elementet ved 200% tekststørrelse. Konsekvensen av dette er at innhold og bruk av skjema kan være utilgjengelig for svaksynte.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes artikler med unødvendig bruk av bilde av tekst. Disse har ikke tilstrekkelig tekstalternativ. Konsekvensen av dette er at informasjon og innhold er utilgjengelig for brukere som har vansker med å oppfatte visuelt innhold. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes ikke-tekstlig innhold som har under 3:1 i kontrast til omkringliggende farger, blant annet:

 • Skjema-elementer
 • Søk- og innlogging-ikoner i meny
 • Logo for navigering til forsiden
 • Knapper
 • Trekkspill-menyer

Konsekvensen av dette er at svaksynte kan ha vansker med å navigere og bruke innholdet på nettsiden. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold som bryter med krav om synlig fokusmarkering, som er en forutsetning for å oppfylle dette kravet. Bruddet gjelder skjemaelement i subdomene for påmelding til leksehjelp. Konsekvensen av dette kan være at brukere som er avhengig av tastatur for å betjene nettsiden ikke vil kunne fylle ut skjema.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes ingen funksjon for å omgå blokker med innhold som gjentas på flere sider, og dette innholdet overskrider fem tabulatorsteg. Konsekvensen av dette er at brukere som anvender tastaturnavigering eller hjelpemiddelteknologi kan ha vansker med å betjene nettsiden. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes et subdomene, for påmelding til leksehjelp, hvor sidetittelen ikke beskriver den aktuelle sidens emne eller formål. Konsekvensen er at det blir vanskeligere for alle brukere å bedømme om innholdet på siden er relevant.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Det finnes et kart med knapper som representerer tilbud i bestemte områder. Disse har en uforutsigbar fokusrekkefølge. 
 • Det finnes et skjema i subdomene for påmelding til leksehjelp. Dette skjemaet har en fokusrekkefølge som ikke samsvarer med visuell rekkefølge.
 • Skjult lenke uten lenketekst på kontaktsiden. 

Konsekvensen av dette kan være at innhold og innsending av skjema er utilgjengelig for brukere som er avhengig av å bruke tastatur eller skjemforstørrer for å betjene siden.

Tilgjengelege alternativ

Det finnes en nedtrekksmeny som har samme funksjon som kart. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes en skjult lenke på kontakt-siden. Denne har ikke lenketekst. Konsekvensen av dette er at brukere som anvender hjelpemiddelteknologi eller tastaturnavigasjon vil oppleve at innholdet på siden ikke samsvarer med visuelt innhold. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes skjemaelementer, i et skjema for påmelding til leksehjelp, som mangler ledetekst og andre hvor ledetekstene ikke er koblet programmatisk til elementet de beskriver. Konsekvensen av dette kan være at skjemaet er utilgjengelig for brukere som anvender hjelpemiddelteknologi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes flere skjema på nettsiden hvor skjemaelementene ikke får tilstrekkelig fokusmarkering. Konsekvensen av dette kan være at brukere som anvender tastaturnavigering ikke kan fylle ut skjema på nettsiden. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes et subdomene med skjema for påmelding til leksehjelp. Dette skjemaet inneholder enkelte ledetekster ikke er programmatisk koblet til skjemaelementene de beskriver. Konsekvensen av dette er at skjema er utilgjengelig for brukere som anvender stemmestyring.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes et skjema for påmelding til leksehjelp hvor endring av skjemafelt endrer meningsinnholdet på siden uten at det er varslet om dette. Konsekvensen av dette kan være at skjema er utilgjengelig for brukere som er avhengig av at interaktivt innhold er forutsigbart.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes et skjema for påmelding til leksehjelp. Dette inneholder feilmeldinger som ikke beskriver feilen eller hvor den oppstod. Konsekvensen av dette er at skjema kan være utilgjengelig for brukere med synhemminger eller nedsatt kognisjon, og gir en dårlig brukeropplevelse for alle brukere.

Tilgjengelege alternativ

Skjemaet har også andre feilmeldinger i tillegg som beskriver feilen og identifiserer i hvilket felt feilen oppstod.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Det finnes et skjema for påmelding til leksehjelp hvor instruksjoner for å betjene skjema kommer etter selve skjemaet i koden. Konsekvensen av dette kan være at skjema er utilgjengelig for brukere som anvender hjelpemiddelteknologi.
 • Det finnes flere skjema på siden hvor det ikke er opplyst om hvilke felt som er obligatoriske. Konsekvensen av dette er at skjema blir mindre brukervennlig for alle, men spesielt for brukere med synshemminger, nedsatt kognisjon eller motorikk. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere sider på nettstedet får fatal error ved HTML-validering. Konsekvensen av dette er at nettstedet kan være utilgjengelig for brukere av hjelpemiddelteknologi. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I skjema for påmelding til leksehjelp finnes det en knapp med et navn som ikke beskriver knappens formål. Konsekvensen av dette er at skjema kan være utilgjengelig for brukere som anvender hjelpemiddelteknologi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere skjema på nettsiden mangler statusbeskjed ved innsending av skjema. Konsekvensen av dette kan være at brukere som anvender hjelpemiddelteknologi ikke kan vite om handlingen er gjennomført. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .