Tilgjengelegheitserklæring for sogndalkulturhus.no

 • sogndalkulturhus.no
 • SOGNDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 922 121 893
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SOGNDAL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på sogndalkulturhus.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

For Filmtrailerar meiner vi at sjølve filmomtala er eit alternativ til traileren. Både traileren og filmomtalen beskriv kva filmen handlar om, sjølv om innhaldet ikkje er det same.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Filmtrailerar er ikkje synstolka.

Tilgjengelege alternativ

For Filmtrailerar meiner vi at sjølve filmomtala er eit alternativ til traileren. Både traileren og filmomtalen beskriv kva filmen handlar om, sjølv om innhaldet ikkje er det same.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kan vere enkelte tekster som ikkje let seg ikkje forstørre i alle nettlesarar; frittståande merkelappar og overskrifter.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kan diskuterast om klokkeslett er tydeleg nok forklaring av lenkas funksjon for billettknappane, men alternativet «kjøp billett» ville vore so dominerande at det hadde vorte ein dårlegare løysing for brukarane. Brukarane er bevisste på at dei er på Kulturhuset si nettside og kjøper billettar. I denne konteksten meiner vi at brukaren vil forstå at knappane knytta til film/sal/klokkeslett går vidare til eit billettkjøp.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .