Tilgjengelegheitserklæring for Framsikt.net - Økonomirapport 3. kvartal 2023 (t.o.m. september)

 • Framsikt.net - Økonomirapport 3. kvartal 2023 (t.o.m. september)
 • ULLENSVANG KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 500 633
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 16 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ULLENSVANG KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Framsikt.net - Økonomirapport 3. kvartal 2023 (t.o.m. september) slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle grafar manglar funksjonalitet for alternativ tekst.

Ikonet før lenkje til tilgjengelegheitserklæringa manglar alternativ tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tabellar som manglar innhald i overskriftceller og/eller har ein minimal kodefeil. Dei aller fleste tabellane kan brukast med tastatur og assisterande verktøy. Det finst unntak der tredjepartsleverandør ikkje har gjort dette mogleg.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Søkjeresultat" - "Søk" og "tilbake til framside" ikkje koda responsivt. Negativ konsekvens for brukarar av mobil/ nettbrett.

Footer er ikkje koda responsivt. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenkje til tilgjengelegheitserklæring stetter ikkje kontrastkrav på 4:5:1

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst grafar (levert av tredjepartsleverandør) som ikkje står til kontrastkravet på 3:1. Søkjefeltet står heller ikkje til kontrastkravet.

Negativ konsekvens for personar med nedsett syn.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Justering av tekstavstand fungerer ikkje optimalt på nettsida. Negativ konsekvens for personar med nedsett syn og dysleksi.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I enkelte nettlesarar er det innhaldet i tabellar som ikkje kan nåast ved bruk av tastatur. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personar med nedsett motorikk i armar og hender.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I tabellar med popup finst det tastaturfelle. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personar med nedsett motorikk i armar og hender.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er feil i fokusrekkjefølgja på framsideelement der ein seksjon kan utvidast. Det er og feil i fokusrekkjefølgja i "søk" - "søkeresultat".

Navigering og innhald i seksjonen er framleis tilgjengeleg ved bruk av tastatur og assisterande verktøy

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst feil i fokusmarkering enkelte stader i publiseringa (mellom anna i popups).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er område på sida som ikkje responderer optimalt på peikaravbryting (til dømes "søk"). Negativ konsekvens for personar med nedsett syn, handfunksjon og/eller kognisjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst område på sida kvar det ikkje er samsvar mellom leietekst og kode.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst inkonsekvent namngjeving for lenkjene som fører brukaren tilbake til framsida av nettstaden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst fleire element på nettstaden som manglar unik bruk av id. Negativ konsekvens for personar som bruker assisterande verktøy.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I menyen finst det bruk av aria-label utan tilknyting til gyldig role-attributt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkjeresultat blir ikkje annonserte ved bruk av assisterande verktøy.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .