Tilgjengelegheitserklæring for Øystre Slidre kommune

 • Øystre Slidre kommune
 • ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 382 068
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 14 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Øystre Slidre kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte bilder har ikkje alternativ tekst, til dømes logo. Vi er i ferd med å gjere ein gjennomgang på dette, men det kan framleis vere bilder dette manglar på. Bilder med klikkbare område og CAPTCHA er ikkje brukt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kommunestyremøte blir overført live. Opptaket lar vi i utgangspunktet ligge ute i om lag 14 dagar før det blir sletta.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Webskjema. Nedtrekksliste er per i dag koda som ein knapp, og tabellar blir ikkje alltid koda korrekt på mindre skjema. Systemleverandør erkjenner feilen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er for stor skilnad på rekkefølga i innhaldet når CSS-stiler blir slått av.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjemaelement er ikkje koda med inndataføremål ved hjelp av mellom anna type- og autocompletetagger.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglende fargekontrast på ev. områdemeldingar (som kjem fram i beredskapssituasjonar) og melding om bruk av cookies. Dette blir teke opp med systemleverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema har deaktivert mogelegheit for skalering av side (gjeld for Android-einingar). Feil er meldt til systemleverandør for utbetring. Skjermleser les ikkje opp tekst på ikon. T.d. ikon for å bla til neste bilde i eit bildegalleri. Systemleverandør erkjenner feilen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema har deaktivert mogelegheit for skalering av side (gjeld for Android-einingar). Feil er meldt til systemleverandør for utbetring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Toppmeny forsvant frå navigeringslinja ved test av script for tekstbehaldarar for variabel breidde, noko som førte til kvit tekst på kvit bakgrunn. Ellers passerte andre deler av nettstaden testen.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden inneheld lenker som ikkje tydeleg definerer målet når ein blir transportert til andre nettstader. Lenker som viser til dokument innehelder format og storleik i teksten, men skal gåast gjennom for å sikre at vi innfrir kravet (t.d. fra "klikk her for å lese meir om rapporten" til rapportnavn/år.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Navn på komponentar startar ikkje med ledetekst, malen for nettstaden er utvikla med genererte navn/id der deler av navnet inneheld tekst/ledetekst. Dette kan gi problem for brukar med syns- og hørselshemmingar, om dei nyttar nettlesar som baserar presentasjonen på html-navn.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkefelt og søkeknapp har same namn. I personfeltet har flere element same id. Feilen er erkjent av systemleverandør.

Ved bestilling av dokument (innsyn) vil statusmelding for å skjule melding om cookies legge seg over knappen for innsynsbestilling. Bruker må svare ut cookie-meldinga for å få tilgang til bestillingsknappen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det blir nytta iframe ved bestilling av dokument frå postliste, som manglar tittel (title eller aria-label). Feil er meldt til systemleverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Statusmelding ved feil på bestilling av dokument frå postliste har ikkje god nok visning. Vanskeleg å oppfatte kva som er feil/manglande utfylt. Avvik er meldt til systemleverandør.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .