Tilgjengelegheitserklæring for Nidsenter.no

 • Nidsenter.no
 • NASJONALT ID-SENTER, organisasjonsnummer 996 879 828
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NASJONALT ID-SENTER kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Nidsenter.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi benytter flere, ulike typer sidemaler til formidling av innholdet på vår tjeneste. Ikke all sidetyper støtter bruk av bilder, men innholder kun tekst. På sidene hvor bilder eller illustrasjoner benyttes sammen med tekst, er det ikke alltid vi oppfyller kravene til utfylling av alt-tekster. En konsekvens kan være at brukeren ikke forstår hva bildet/illustrasjonen (der hvor dette benyttes) viser. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På nidsenter.no har vi videoer. Ikke alle av disse er tekstet
På læringsplattformen har vi videoer, der ikke alle er tekstet. Læringsplattformen har også e-læringskurs. Disse oppfyller kravene i 1.2.1. En konsekvens kan være at brukeren ikke forstår hva videoen viser. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På nidsenter.no har vi videoer. Ikke alle av disse er tekstet
På læringsplattformen har vi videoer, der ikke alle er tekstet. Læringsplattformen har også e-læringskurs. Disse oppfyller kravene i 1.2.1. En konsekvens kan være at brukeren ikke forstår videoen. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Teksten som vises i våre videoer blir alltid lest opp, med mindre det er tekst i figurer. Våre filmer har som regel fortellerstemme, som kan formidle teksten som er vist i filmene (integrert synstolkning). Filmene og animasjonene som benyttes har som regel mange grafiske elementer som endrer seg underveis. Ofte benyttes disse for å underbygge det som blir sagt, og brukeren vil i prinsippet lære det samme, selv om de ikke så det som ble vist. Noen ganger er modeller o.l. såpass komplekse at det ikke ville være hensiktsmessig å synstolke dem. Det vil åpenlyst kunne forstyrre den originale lyden i videoen

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Styleguiden vår har noen fargekombinasjoner som ikke har god nok kontrast. Lenket tekst skiller seg fra annen tekst med understrekning (men først ved mouseover). En konsekvens kan være at det blir vanskeligere å oppfatte tekstinnholdet dersom kontrasten er for svak.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nidsenter.no: All lyd og alle fimer på nettsidene oppfyller kravene om å kunne styre innhold med lyd. På læringsplattformen (Moodle) er det enkelte innholdselementer med lyd kan ikke styres (pauses).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å justere tekstavstand for brukeren, fordi systemet ikke støtter dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nidsenter.no følger kravene i 1.4.13. På opplæringsportalen (Moodle) er det enkelte, eldre kurs som ikke følger kravene. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nidsenter.no følger kravene i 1.4.13. På opplæringsportalen (Moodle) finnes enkelte, eldre kurs som ikke støtter kravene om kun betjening via tastaturet. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .