Tilgjengelegheitserklæring for Aukra kulturskole

Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 30 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
AUKRA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Aukra kulturskole slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet ikkje oppfylt, men dette vil bli retta opp i neste versjon av nettstaden. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet ikkje oppfylt, men dette vil bli retta opp i neste versjon av nettstaden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet ikkje oppfylt, men dette vil bli retta opp i løpet av første halvår 2023. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje oppfylt. Ingenting skjer når ein hopper til innhald. Hopp til meny er ok. Dette kravet må leverandør rette opp i. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

For nettsider som har ei blokk med innhald som blir gjenteke på fleire sider på nettstaden, og som ligg før hovudinnhaldet, er følgande oppfylt:

 • Det finst ein mekanisme for å hoppe til hovudinnhaldet: Krav oppfylt
 • Mekanismen ligg blant dei tre første tab-stega, og før blokka med innhald på nettsida: Krav oppfylt
 • Mekanismen er synleg ved tastaturfokus: Krav oppfylt
 • Mekanismen har ein beskrivande tekst: Krav oppfylt
 • Ved aktivering av mekanismen, blir visuelt og funksjonelt fokus flytta til hovudinnhaldet: KRAV IKKJE OPPFYLT
Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidetittel er korrekt koda, men gir ikkje relevant beskriving: Burde ha stått "Heim Aukra kommune" 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023. Leverandør har opplyst at dei legg til rette for god fokusrekkefølje i kundedesignet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023. Vi skal ha spesielt fokus på "Ledetekstar i skjema (all synleg tekst eller annan komponent med tekst i skjemaet)" ved testing. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje fullstendig vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023, då spesielt med fokus på test på kravet om at brukeren må bevege peikaren i eit bestemt mønster. Kravet om zooming med å knipe fingrane på berøringsskjerm eller trykk med to eller tre fingre, er oppfylt

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Acos skal verifisere at inputfelt og leidetekstar er korrekt koda. Dette vil skje i løpet av 1. halvår 2023.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje oppfylt for 3.2.1a. 

Søk: Nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering

Bilde: Hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje oppfylt. Nabolaget: Feilmeldinger i nabolaget bør inneholde informasjon om hvilket felt som inneholder feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje oppfylt. 

Lag og ogranisasjoner: ACOS må verifisere at obligatoriske inputfelt er kodet korrekt.

Nabolaget: Obligatoriske felt i nabolaget merkes i dag med symbolet *. For at denne merkingen av obligatoriske felt skal være godkjent må symbolet forklares. Løsningen blir å markere obligatoriske felter med teksten «påkrevd», slik det er gjort i webskjema.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Vurderinga vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På webskjema får ein ingen moglegheit til å kontrollere informasjonen før innsending av skjema. Det er heller ikkje mogleg å angre innsendt skjema. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell: Når en artikkel inneholder flere tabeller får disse lik id.

FAQ: Håndtere flere FAQ ’er på samme side. I dag får disse to FAQ ’ene samme id.

Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Bildegalleri: Bildegalleri mangler aria-label.

Person: Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

WEB-skjema: Feil på radioknapper og avkryssingsbokser. Fieldset skal egentlig ha legend.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikkje vurdert. Blir testa i løpet av 1. halvår 2023.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .