Tilgjengelegheitserklæring for MatteLIST

 • MatteLIST
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på MatteLIST slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

I flere oppgaver forsvinner det matematiske formålet om vi beskriver innholdet i illustrasjon/foto med ALT-tekst. Det kan for eksempel være oppgaver hvor elevene skal sammenligne to illustrasjoner og forklare hva forskjellen er. 

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi mangler tekstalternativ på en del filmer som står i relasjon til oppgaver. Oppgavene vil miste sin verdi om filmene tekstes. 
Dette kan ha konsekvenser for personer med synshemming. 

 

Tilgjengelege alternativ

Vi har noen filmer som fungerer som støtte til den tekstlige forklaringen i oppgavene. Innholdet i filmen vil med andre ord kunne leses ut fra teksten. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangel på autocomplete attributter. 
Dette har konsekvenser for: 

 • personer med nedsatt kognisjon, som for eksempel hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne og dysleksi
 • personer med nedsatt motorikk
Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen elementer flyter hvor de ikke skal være og dekker for andre elementer. 
Dette kan ha konsekvenser for personer med synshemming. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

I flere oppgaver forsvinner det matematiske formålet om vi beskriver innholdet i illustrasjon/foto med ALT-tekst. Det kan for eksempel være oppgaver hvor elevene skal sammenligne to illustrasjoner og forklare hva forskjellen er. 

Dette har konsekvenser for blinde og sva

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler kobling mellom noen lenketekster og sider som navigeres til, og det er manglende bruk av aria-label. 
Dette har konsekvenser for personer som bruker visuelle ledetekster. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Koden inneholder noen syntaksfeil. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døvblinde
 • personer med nedsatt kognisjon

Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Matematikksenteret NTNU har stort fokus på universell utforming og vi jobber daglig med å finne gode løsninger for våre brukere, ut fra vårt rammeverk.

På grunn av begrensninger i vårt pedagogiske oppdrag vil det være vanskelig å løse alle utfordringer knyttet til universell utforming.