Tilgjengelegheitserklæring for mattelist

 • MatteLIST
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 14 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på MatteLIST slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi mangler tekstalternativ på en del filmer som står i relasjon til oppgaver. Oppgavene vil miste sin verdi om filmene tekstes. 
Dette kan ha konsekvenser for personer med synshemming. 

 

Tilgjengelege alternativ

Vi har noen filmer som fungerer som støtte til den tekstlige forklaringen i oppgavene. Innholdet i filmen vil med andre ord kunne leses ut fra teksten. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

HTML struktur og aria-attributter kan forbedres. Flere instanser av feil bruk av HTML-elementer (trekkspillmenyer, checkboxer, side-navigasjon). 
Dette vil ha konsekvenser for synshemmede og andre som bruker tatstaturnavigasjon.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidenavigasjon kommer etter innhold. 
Dette vil ha konsekvenser for synshemmede og andre som bruker tastaturnavigasjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangel på autocomplete attributter. 
Dette har konsekvenser for: 

 • personer med nedsatt kognisjon, som for eksempel hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne og dysleksi
 • personer med nedsatt motorikk
Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen elementer flyter hvor de ikke skal være og dekker for andre elementer. 
Dette kan ha konsekvenser for personer med synshemming. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen figurer/bilder inneholder informasjon som bare er tilgjengelig som bilde.
Dette har konsekvenser for personer med synshemming og andre som bruker skjermlesere. 

Tilgjengelege alternativ

Noen bilder har alt-tekst som beskriver tekstlig innhold. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Call-to-actions som har både bilde og tekst har én lenke per element som gjør at bruker må tabbe seg gjennom begge. Dette kan være forstyrrende for skjermleser. Accordions (trekkspillmenyer) kan ikke åpnes ved hjelp av tastatur. Detter gjør at brukeren ikke har tilgang til innhold som befinner seg i accordions. Checkboxer er kodet som bakgrunnsbilde og er ikke fokuserbare. Sidenavigasjon er heller ikke tilgjengelig ved bruk av tastatur. 
Dette har konsekvenser for personer som navigerer med tastatur. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler på hovedsidene (barnehage, barnetrinn, undomstrinn, vgs).
Dette har konsekvenser for: 

 • svaksynte
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt motorikklesevansker og problemer med korttidsminne

 

Tilgjengelege alternativ

Det finnes hovedoverskrifter på de aktuelle sidene. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidenavigasjon kommer etter innhold. 
Dette har konsekvenser for personer som bruker skjermlesere og tastaturnavigasjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ingen visuelle hint som tilsier om lenke åpnes i ny fane, er external eller nedlastning av innhold. 
Dette har konsekvenser for: 

 • svaksynte
 • blinde
 • døvblinde
 • personer med nedsatt motorikk
 • personer med nedsatt kognisjon
Innhald som bryt kravet i regelverket

Navigasjonshjelpemidler hopper over nivåer. 
Dette har konsekvenser for: 

 • svaksynte
 • blinde
 • døvblinde
 • Personer med nedsatt kognisjon
 • Personer med nedsatt motorikk
Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler kobling mellom noen lenketekster og sider som navigeres til, og det er manglende bruk av aria-label. 
Dette har konsekvenser for personer som bruker visuelle ledetekster. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Grupper med checkboxer har ikke ledetekst for gruppen, de har heller ikke en grupperolle. I tillegg mangler checkboxer som ikke har tekstlig ledetekst, aria-label.
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • døvblinde
 • personer med nedsatt syn
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt motorikk

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Koden inneholder noen syntaksfeil. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døvblinde
 • personer med nedsatt kognisjon

Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle tekniske brudd på kravene vil bli utbedret av vår IT-leverandør.
Matematikksenteret NTNU vil utbedre redaksjonelt innhold som ikke er i henhold til kravene. Dette gjelder blant annet i feil i lenker, alt-tekster og teksting av filmer.