Tilgjengelegheitserklæring for Sunndal KommuneTV

 • Sunndal KommuneTV
 • SUNNDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 981 604
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SUNNDAL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Sunndal KommuneTV slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kommune-logoene på nettsiden mangler alternativ tekst, det samme gjør profilsymbol og søke-symbol i topplinjen, indikatorene for å bla frem og tilbake i videoene, og avspillingsindikatorene ved mouseover. RSS ikonet, og Smiley ikonet med sider hvor nettsiden ikke fant filmer mangler også bildetekst. Dette gjør at brukere med nedsatt eller fraværende syn vil få problemer med å vite innholdet disse elementene presenterer, og dermed ha vansker med å bruke funksjonaliteten knyttet til dem. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange av de publiserte videoene på KommuneTV har ikke teksting, som gjør det vanskeligere eller umulig for personer med nedsatt hørsel å få vite meningsinnholdet i videoene. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden bruker ikke riktig tittelstruktur på sidene sine, som kan gjøre navigering av nettsiden vanskelig for brukere som bruker tittelhierarkiet som en del av sin navigering. Noen overskrifter er ikke angitt i koden, som gjør at de vil være skjult for brukere som bruker programdefinerte titler til navigering. Et eksempel er GDPR informasjonssiden

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikonet for å vise at filmen kan avspilles kommer til syne ved mouseover, og inneholder kun et ikon formet som en runding med en sende-trekant i, med manglende alternativ instruks. Det kan gjøre det vanskelig for en bruker å vite at de bare trenger å klikke på videoen for å åpne den. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flagg-ikonene i bunnlinjen som viser de språkene som kan velges men ikke er valgt har for lav kontrast sammenlignet med bakgrunnen, som kan gjøre de utydelige eller vanskelig å oppfatte for brukeren. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden har ikke en "hopp til innhold" knapp, som vanskeliggjør navigering slik at brukeren må navigere gjennom topplinjen hver gang de ønsker å bruke en av sidene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsidens GDPR informasjon inneholder to lenker som ikke er beskrivende, og info om informasjonskapsler inneholder en lenke. Det gjør at en bruker som får lenkene på en side listet opp vil ha problemer med å vite lenkenes mål og funksjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere sider på nettsiden bruker ikke overskrifter, men viser plassering visuelt i topplinjen. Der det brukes overskrift og ledetekst er dette ikke angitt i koden. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å vite hvilken side de er på, og hva den inneholder.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen overskrifter har ikke rolle bestemt i koden, som gjør at overskriften ikke defineres som overskrift for brukere som bruker programdefinerte overskrifter. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .