Tilgjengelegheitserklæring for hoyanger.kommune.no

 • hoyanger.kommune.no
 • HØYANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 944 439 838
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HØYANGER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på hoyanger.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhald som bryt kravet i regelverket

Streaming: Opptak av politiske møte er ikkje teksta. Vi er i dialog med aktuelle tilbydarar om løysing. Har konsekvensar for personar med nedsett høyrsel, og personar utan høyrsel.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhald som bryt kravet i regelverket.

Vi følger krava for universell utforming på nettstaden vår, men i nokre artiklar lenker vi til pdf dokument som i nokre tilfelle, ikkje støtter krava for universell utforming. Det pågår arbeid med å rette opp dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Gjeld skjema. Har konsekvensar for personar med nedsett motorikk, nedsett konsentrasjonsevne, dysleksi og hukommelsesvanskar. 

Brukaren må fylle ut alle felt manuelt. Vi er i ferd med å oppdatere skjemadesigner verktøyet, vil då innfri kunne innfri kravet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje oppfylt i Interact (skjemadesigner verktøy), men det vil bli implementert i oppgradert versjon Interact+ 

Dette har konsekvensar for brukarar med nedsett motorikk eller nedsett kognisjon.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har arbeidd med redesign av ny heimeside for Høyanger kommune store delar av 2022. Vi fortset å lage nye universelt utforma nettsider for andre kommunale teneste områder. Arbeid med å tilrettelegge digitale søkandsskjema som stettar krava til universell utforming, har høg prioritet framover.