Tilgjengelegheitserklæring for volda.kommune.no

 • volda.kommune.no
 • VOLDA KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 760 946
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VOLDA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på volda.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har starta med tekstalternativ på alle nye bilde vi legg inn, men har ikkje lagt dette inn på alle eldre bilde. Vi jobbar med å få dette på plass.

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikkje berre lyd (som t.d. podcast).

Opptak av kommunstyremøte ligg ute på volda.kommunetv.no utan teksting. Kommunen har ikkje kapsitet til å tekste alle videoar som ligg ute. Vi jobbar med å avpublisere videoar som ikkje er teksta. Dette er ikkje særleg demokratisk, men vi må gjere det for å innfri kravet til universell utforming.

Det er uforholdsmessig stor byrde å tekste alle videoar som har blitt publisert i kommunen sine kanalar og automatisk teksting vil vere problematisk grunna dialekt. Vi ser etter gode løysingar for autoteksting.

Nye, kortare videoar vil vere teksta.

 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

For Søk manglar det synleg fokusmarkering i nedtrekksfeltet.

For bilde manglar det synleg fokusmarkering dersom bildet vert opna i stor visning via alt-teksten på bilde.

Leverandør jobbar med utbetring.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dersom same side inneheld fleire FAQ-ar, får desse same ID.
Dersom same side inneheld fleire tabellar, får desse same ID. Tabellar vert heller ikkje alltid vist korrekt på mindre skjermar. 
Søkefelt og søkeknapp har same namn.

Leverandør jobbar med å utbetre feila. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .