Tilgjengelegheitserklæring for TimeEdit

Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 17 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på TimeEdit slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er lite ikke tekstlig innhold. Det er ikoner som mangler tekstalternativer. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden består av fire deler: topp, planlegging, bunntekst og menyer. Vi oppfyller ikke "bruk WAI-ARIA"-kravet for innhold som ikke kan uttrykkes med standard HTML

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet om at siden skal være brukbar når CSS er slått av er ikke oppfylt da det er vanskelig å navigere i en logisk rekkefølge. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fargemarkeringen som angis når innhold er endret siste dag fagnes ikke opp ved bruk av skjermleser.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fontene har ikke helhetlig farge, da det er brukt fargesjatteringer som kommer til syne ved å zoome kraftig inn. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Funger på en del steder , men ikke alle

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tidsbegrensninger kan ikke justeres av brukeren.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes ikke noen mulighet for å hoppe over blokker for å komme raskere til hovedinnholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenketekster er ikke beskrivende for innholdet på flere steder på nettsiden. I tillegg mangler en del lenketekster all relevant informasjon. Ved bruk av skjermleser kan dette føre til at lenker ikke gir mening.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden har kun en søkefunksjon, ingen meny eller nettstedskart

Innhald som bryt kravet i regelverket

En del mangler på ledetekster, manglende tekst for de som ikke bruker mus

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språk samvarer ikke med ønsket/valgt språk 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke alle emner, kull, klasser og studieprogram har både engelske og norske titler, pga. mangler, og noen har kun engelske. Disse objektene importeres direkte fra et annet system, FS.  I FS er det ikke mulig å kreve at engelsk skal være utfylt. I disse tilfellene vil norsk tekst være synlig, selv om engelsk språk er valgt. Videre vil det kunne være tilfeller der norske emnenavn har engelske ord i seg

Innhald som bryt kravet i regelverket

De fleste skjemaelementene oppfyller kravet. Noen skjemaelement er ikke koblet til ledeteksten i koden slik at skjermlesere leser opp riktig ledetekst til brukeren.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved noen feilmeldinger får man ikke tilstrekkelig informasjon om hvordan feilen kan rettes

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Her er det mange mangler. F.eks at elementer ikke har korrekte start eller avslutningstagger på deler av nettsiden. Det er også feil nøsting av elementer på deler av nettsiden, samt tilfeller av identiske ID-verdier inne på reservasjon av grupperom

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er  mangler i noen komponenter i forhold til kravene


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .