Tilgjengelegheitserklæring for banenor.no

 • banenor.no
 • BANE NOR SF, organisasjonsnummer 917 082 308
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BANE NOR SF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på banenor.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler ALT-tekst på mange bilder
Det mangler ALT-tekst på mange bilder på innhold publisert før 2023.
Arbeidet med å legge inn dette på eldre innhold er større enn gevinsten fordi dette er innhold som er ferskvare og blir lite lest så lang tid etter.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lyd- og videofiler er ikke tekstet

Vi har eldre lyd- og videofiler som ikke er transkribert. Alle videofiler publisert etter 1. januar 2023 skal være tekstet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes eldre videoer uten teksting, publisert før 2023.
Arbeidet med å legge inn dette på eldre innhold er større enn gevinsten fordi dette er innhold som er ferskvare og blir lite lest så lang tid etter.

Innhald som bryt kravet i regelverket

* Tabeller: Det finnes forekomster der tabeller er brukt til layout-formål, eksempelvis i noen visuelle koblingsskjema.

I andre sammenhenger er datatabeller benyttet uten å bruke korrekt oppmerking av tabell-header, uten tabell-oppsummering, uten beskrivende tekst (såkalt "caption"), eller uten bruk av grupperende attributter for header, footer og kolonner.

I tillegg er det en ulogisk definisjon av overskrifter i enkelte utvidbare områder på siden, særlig på sider som informerer om parkering på stasjonene. Dette er innhold vi skal optimalisere gjennom høsten 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har en del tabeller som brukes til layout, eksempelvis for kobingsskjemaer. Disse er i dag ikke responsive og er dessverre avhengig av at brukeren benytter en dataskjerm som er stor nok til å se innholdet korrekt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes bilder av tekst på nettsidene våre som ikke er godt nok beskrevet i ren tekst. Bildene har alt-tekster som gjengir hovedinnholdet i bildet, men det mangler detaljerte beskrivelser for enkelte flytskjemaer og diagrammer. Dette fører til at brukere med synshemninger ikke forstår eller får med seg alt innhold på siden. Vi forsøker å unngå bilder av tekst så langt det er mulig, og vi rydder opp når vi finner denne typen bilder.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Høy zoom gir sidescroll
Når bruker zoomer opptil 400 %, krever det at en må sidescrolle 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dynamisk kartinformasjon

Hvem som påvirkes: Skjermleserbrukere, tastaturnavigasjon

 1. Med tastaturnavigasjon kan man ikke navigere seg til, highlighte, hovre eller klikke på de ulike togrutene. Dette gjør at man ikke får opp linjeinformasjonen.
 2. Linjeinformasjonen kan ikke navigeres til med tastatur.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi følger ikke standarden for beskrivelse og tydeliggjøring av hva en lenke lenker til. Dette gjelder i all hovedsak innhold som er publisert før 2023. Vi jobber aktiv med å informere om viktigheten av klarspråk, og oppfordrer til bruk av gode lenketekster.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har rundt 2000 eldre artikler som er migrert over i ny løsning, og vi har ikke ressurser til å gå igjennom samtlige sider for å endre dette. 

Dette er også artikler som sjelden blir lest når de har utdatert informasjon, men vi må ha det tilgjengelig for publikum og presse.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskrifter og ledetekster er ikke UU-optimalisert på artikler publisert før 2023. I tillegg har vi en 3. parts cookie-løsning som inneholder html-kode der overskrifter ikke følger korrekt hierarki. Dette ligger utenfor vår kontroll.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har rundt 2000 eldre artikler som er migrert over i ny løsning, og vi har ikke ressurser til å gå igjennom samtlige sider for å endre dette. 

Dette er også artikler som sjelden blir lest når de har utdatert informasjon, men vi må ha det tilgjengelig for publikum og presse.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi koder sidene våre med språkkoden lang="no" på html-taggen. Vi kan likevel ikke garantere at det ikke finnes innhold som er skrevet på annet språk og som mangler lokal markering med riktig språkkode.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Onsdag kveld, 12. april 2023 lanserte vi helt nye, universelt utformet nettsider for banenor.no. NoA Ignite AS (tidligere Making Waves) har utviklet nettløsningen, og vi benytter Optimizely publiseringsløsning.

Den nye nettsiden er utviklet basert på brukerinnsikt og -analyse, og er glade for å kunne presentere en brukervennlig nettside som er tilgjengelig og lesbar for alle.

Noe eldre innhold som er publisert før 2023 er dessverre ikke helt korrekt i henhold til kravene om universell utforming, men dette er sider som i 2023 og i fremtiden sjelden blir lest, fordi det er av karakteren "ferskvare" og nyheter underveis i utbyggingsprosjekter.

Vi har ikke ressurser til å gå optimalsere lite lest innhold, men fokuserer på alt som er av nyere karakter.