Tilgjengelegheitserklæring for banenor.no

 • banenor.no
 • BANE NOR SF, organisasjonsnummer 917 082 308

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 30 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BANE NOR SF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på banenor.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler ALT-tekst på mange bilder
Vår publiseringsløsning tilbyr ikke ALT-tekst på bilder flere steder. Dette vil bli rettet når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lyd- og videofiler er ikke tekstet

Vi har eldre lyd- og videofiler som ikke er transkribert. Dette blir løst i ny løsning som lanseres første halvår  2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes eldre videoer uten teksting. Innholdet blir ikke videreført over i ny nettløsning.

Innhald som bryt kravet i regelverket

* Tabeller: Det finnes forekomster der tabeller er brukt til layout-formål, eksempelvis i noen visuelle koblingsskjema.
I andre sammenhenger er datatabeller benyttet uten å bruke korrekt oppmerking av tabell-header, uten tabell-oppsummering, uten beskrivende tekst (såkalt "caption"),
eller uten bruk av grupperende attributter for header, footer og kolonner.

* Tekst og struktur: Vi benytter ukorrekt oppmerking av header-nivåer, samt benytter i noen tilfeller html-tagger for fet/uthevet skrift i stedet for headere,
Dette tar vi hånd om i ny løsning som lanseres første halvår 2023.

* Skjema: Vi mangler ledetekster til en del skjemafelter, eksempelvis noen tekst-felter, nedtrekks-lister og tekst-områder.
Dette tar vi hånd om i ny løsning som lanseres første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har en del tabeller som brukes til layout, eksempelvis for kobingsskjemaer. Disse er i dag ikke responsive og er dessverre avhengig av at brukeren benytter en
dataskjerm som er stor nok til å se innholdet korrekt. Dette blir løst når vi lanserer nye nettsider første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dårlig kontrast
Det finnes innhold på siden som har for dårlig kontrast til å oppfyllet kravet om et kontrastforhold på minst 4,5:1 for tekstlig innhold og kontrastforhold 3:1 for ikke-tekstlig innhold.

Vi har også tilfeller der vi kun bruker farge for presentasjon. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at innhold ikke alltid har god nok kontrast mot bakgrunnen. Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dårlig kontrast
Det finnes tekst på siden som har for dårlig kontrast mot bakgrunnen til å oppfyllet kravet om et kontrastforhold på minst 4,5:1. Det betyr at teksten ikke alltid har god nok kontrast mot bakgrunnen. Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Høy zoom gir sidescroll
Når bruker zoomer opptil 400 %, krever det at en må sidescrolle 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes ikke-tekstlig innhold som ikke har tilstrekkelig kontrast, dette tar vi hånd om i ny løsning som lanseres første halvår 2023

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes  elementer som er kodet på en slik måte at de ikke tilpasser seg en manuell justering av tekstavstand. Dette vil bli løst i ny løsning som lanseres første halvår 2023

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange sider kan ikke brukes kun ved hjelp av tastatur.  Dette tar vi hånd om i ny løsning som lanseres første halvår 2023

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen få eldre sider støtter ikke kravet. Disse blir ikke tatt med i ny løsning.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ved enkelte anledninger benyttet medieformater som kan vise animasjon. Eksempler på dette kan være animerte gif-bilder,
eller Flash-filer. Siden Flash ikke lenger støttes i moderne nettlesere vil heller ikke brukeren eksponeres for animasjon eller blinking fra disse.
Vi vil ikke benytte Flash når ny løsning lanseres første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikke denne funkjonaliteten på denne løsningen, men den kommer i ny løsning som lanseres første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi følger ikke standarden for beskrivelse og tydeliggjøring av hva en lenke lenker til og hvorvidt den lenker eksternt eller internt. Dette blir løst når ny løsning lanseres første halvår 2023. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedskartet fungerer på nivåene 1 til 3. 
Søket på banenor.no er ikke tilfredsstillende.
Menynavigeringen kan oppleves litt forvirrende.
Disse punktene blir oppfylt når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskrifter og ledetekster er ikke UU-optimalisert. Dette blir oppfylt når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er lav kontrast når bruker navigerer med tastatur. Dette tar vi hånd om før vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

I løpet av første halvår 2023 lanserer vi helt nye, universelt utformet nettside for banenor.no. NoA Ignite AS (tidligere Making Waves) utvikler nettløsningen, og vi benytter Optimizely publiseringsløsning.

Den nye nettsiden er utviklet basert på brukerinnsikt og -analyse, og vi ser frem til å lansere en brukervennlig nettside som er tilgjengelig og lesbar for alle.