Tilgjengelegheitserklæring for skjema.aukra.kommune.no

 • skjema.aukra.kommune.no
 • AUKRA KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 981 337
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
AUKRA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på skjema.aukra.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vert oppfyllt av Interact gjennom kjernefunksjonalitet, men krev at innholdsprodusentar følgjer opp med å lage gode ledetekstar og feilmeldingar (tilhøyrande script) i skjema. 

Det vert jobba med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Krev at skjemaprodusentar legg dette til på aktuelle skjemaelement i kvart skjema for å bli oppfylt.

Det vert jobba med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Påloggingsvindauge skalerer ikkje korrekt ved 400 % forstørring på mobil. Dette vil bli fiksa i neste versjon av Interact.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Her er det funne feil ved Riktekstfelt. Dette vil bli retta i neste versjon av Interact.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er funne ei ustabilitet med funksjonalitet som skal gje brukar moleghet til å utvide nettlesarsesjonen når det er gått 20-25 minutt. Det viser seg at dette kun tidvis fungerer. Dette vil bli undersøkt og forsøkt fiksa til neste versjon av Interact, men her er leverandøren meir usikker på om det let seg gjere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Krav vert oppfyllt dersom designer av skjema har gitt gode og beskrivande namn til skjema, steg og ledetekstar. Vi har per dags dato ingen ledetekstar, men det vert jobba med å rette opp dette.

Dersom informasjonselement er i bruk, så støtter ikke dette elementet overskrifter innenfor eitt informasjonselement.

Overskrift-elementet vert i dagens versjon av Interact ikkje programmert som ei overskrift, men som ein span. Dette vil bli endra til ei overskrift H3. Tittel på skjema er H1 overskrift, mens steg er H2 overskrift. Endringa vil bli ein del av neste lanserte versjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet vil vere implementert når vi lanserer Interact+ i løpet av 2023.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språk vert ikkje endra til korrekt språk skjema er vist på. Dette vil bli løyst i neste versjon av Interact.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dersom designer av skjema har laga script som genererer ein respons til brukar av skjema, så støttar ikkje responsen i dagens Interact fleire språk. Dette vil bli løyst i Interact+ som vert lansert i løpet av 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst ein mekanisme for gjennomgang, stadfesting og oppretting av informasjon før innsending og data kan kontrollerast og rettast opp, men vi må undersøke/teste om  det er mogleg å reversere sendeprosessar.

Brukaren kan ikkje bekrefte eller angre sletting av lagra informasjon.

Det vert jobba med å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Krav vert oppfyllt i neste versjon av Interact. Skjema skal då være fri for større kodefeil.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .