Tilgjengelegheitserklæring for helse-vest-ikt.no

 • helse-vest-ikt.no
 • HELSE VEST IKT AS, organisasjonsnummer 987 601 787
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 2 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSE VEST IKT AS kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på helse-vest-ikt.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har bilder på nettsiden uten alternativ tekst. Dette medfører at de som får innholdet lest opp går glipp av hva bildene viser.

Det har tidligere vært mindre fokus på universell utforming på redaksjonelt innhold. Vi har i nyere tid hatt større fokus på dette  og vil i tiden fremover ha mer kompetanseheving for flere.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

 Feil med

 • Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attributerole on element h3.
 • Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke.
 • h2 child of span, duplicate empty ID

Med ny nettløsning, Optimizely, som kommer i 2023 blir dette løst.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

I Helse Vest IKT AS blir det etablert et prosjekt for universell utforming som i løpet av 2023 som skal kartlegge løsninger, holde dialog med leverandører og lage en plan for opplæring.
Dette for at at organisasjonen skal være opplyst og informert om hva som gjelder og hvordan man kan oppfylle kravene.

Arbeidet med å tilgjengeliggjøre alt innhold, og universell utforming av IKT er tema for tverrfaglig samarbeid i regionen. Vi samarbeider tett med nettansvarlege i de andre foretakene.

Siden vi er en del av en nasjonal publiseringsløsning, har vi ikke mulighet til å rette opp i tekniske feil på nettstedet selv. Vi følger opp og gir nødvendige tilbakemeldinger, og får oppdateringer om arbeidet med universell utforming.

Vi bytter ut publiseringsplattformen vår, SharePoint, til Optimizely Content Cloud i 2023. Den nye publiseringsplattformen (CMS) er bedre tilrettelagt for arbeid med universell utforming, og vil bedre vilkårene for arbeidet med tilgjengeliggjøring av innhold. Dette tror vi vil ha en svært positiv effekt på det publiserte innholdet for alle brukerer.