Tilgjengelegheitserklæring for fyresdal.frivilligsentral.no

 • fyresdal.frivilligsentral.no
 • FYRESDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 772 766
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
FYRESDAL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på fyresdal.frivilligsentral.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er varierande bruk av tiltlar på bilete. Det blir jobba med å forbetre dette i løysinga.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det brukast i liten grad tabellar på nettsida, men nokre tabellar kan mangle enkelte kodar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kan vere enkelte stader der lenker og andre element markerast med kun farge, men stort sett gjerast dette med fleire visuelle endringar. Det blir jobba med å finne og korrigere stader der presentasjonen utelukkande bygger på farge.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det aller meste på nettsida har kontrast som tilfredsstiller krava, men det er nokre nettsider som nyttar ein seksjon med kvit skrift på grønn bakgrunn. Det blir jobba med endringer av profilfargar for å auke kontrasten.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er nokre stader at knappar og lenker må få auka kontrasten litt for å tilfredsstille krava. Samanheng med profilfargar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lange ingressar på nyheiter og aktivitetar blir klippte. Og større tekst/linjeavstand vil medføre at mindre tekst visast. Men funksjonelt har det lite å seie i og med at brukaren kan opne nyheit/aktivitet for å lese alt innhaldet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noko innhald kan ha for mange lenker som kan skape problem for tastaturbruk. Det blir jobba med forbetring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er til vurdering hos leverandør av nettstedet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er til vurdering hos leverandør av nettstedet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er til vurdering hos leverandør av nettstedet.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er til vurdering hos leverandør av nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nesting av lenker bryt valideringa.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er til vurdering hos leverandør av nettstedet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Rapport

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .