Tilgjengelegheitserklæring for statistikk.lanekassen.no

 • statistikk.lanekassen.no
 • STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING, organisasjonsnummer 960 885 406
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på statistikk.lanekassen.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tekstalternativer til diagrammer er ikke tydelige nok. Dette gjør at det vil være vanskelig å finne og forstå hva som er tekstalternativene til ulike deler av diagrammer for brukere som ikke ser. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte steder har feil koding på overskrifter, tabeller og punktlister. Dette gjør det vanskeligere å få oversikt over disse sidene ved bruk av skjermleser. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Diagrammene har for lite variasjon i bruk av farger. Dette gjør at brukere som ikke klarer å skille på farger, ikke får med seg innholdet i diagrammene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I en del diagrammer brukes dataserier som har ikke tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Noen av fargene er de for lyse når brukere navigerer med tastatur. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

PowerBI sin filtreringsfunksjon vises bare ved mouse over. Brukere som bruker tastatur får verken sett eller brukt filtrering. I tillegg er det vanskelig for brukere generelt å finne filtreringsfunksjonen. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikke tilstrekkelig fokusmarkering på innholdet i PowerBI-modulene. Ved tastaturnavigasjon er det ikke mulig å oppfatte fokus på innholdet. 

Ved tastaturnavigering får ikke brukeren fram tilgjengelighetsmenyen, som har informasjon om hvordan du styrer modulen med tastatur.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hovedspråk er ikke angitt i koden på alle sider. Språket i Power Bi er satt feil, slik den endrer seg ut fra hva slags nettleser og operativsystem som brukes. ​Dette kan føre til at brukere med skjermleser får informasjonen lest opp på feil språk. 

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

PowerBI-sider leses inn i iframe uten beskrivelser. PowerBI sitt grensesnitt er veldig vanskelig å bruke med skjermlesere. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .